.

Công tác tuyên giáo phải nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng "*"

Thứ Hai, 03/08/2015, 08:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng doàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại buổi tọa đàm kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2015).

>> Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

>> Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thật sự là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

>> Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng trước yêu cầu mới

>> Công tác tuyên truyền góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững bền

Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể các đồng chí,

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội lần thứ XII của Đảng, hôm nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về truyền thống vẻ vang 85 năm qua của ngành Tuyên giáo Quảng Bình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức - những người làm công tác tuyên giáo của Đảng và các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo tỉnh ta lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc ngành Tuyên giáo tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa các đồng chí,

Trong suốt 85 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tư tưởng - văn hóa là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ; là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, công tác Tuyên giáo của Đảng đã tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Đã cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; tham mưu xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần phát triển lý luận về con người, xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình phát triển; phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành đã tích cực, chủ động, ngày càng nhạy bén hơn trong việc triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh với nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Ngành đã chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản, nhờ vậy, đã khẳng định và phát huy được vai trò của báo chí trong đời sống xã hội. Hoạt động văn hóa - văn nghệ và Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngành đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực tác chiến hàng ngày, xử lý và giải quyết cơ bản các vấn đề nổi lên. Ngành Tuyên giáo đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, thực hiện có kết quả các nhiệm vụ của Ngành, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Là cơ quan thường trực của Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, tư tưởng bảo thủ trì trệ, cơ hội chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Với những đóng góp quan trọng, vừa qua Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Đây là phần thưởng cao quý thể hiện sự ghi nhận công lao và đóng góp của Đảng, Nhà nước đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà đã đạt được trong suốt 85 năm qua.

Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa các đồng chí,

Những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong 85 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi, tự hào. Tuy nhiên, cũng cần nghiêm túc nhận thức rằng, trong điều kiện hội nhập sâu của nền kinh tế, nhiều vấn đề mới chưa được làm rõ; cuộc đấu tranh giữa các khuynh hướng tư tưởng tích cực và tiêu cực, tiến bộ và lạc hậu, sự chống phá của các thế lực thù địch còn diễn ra gay gắt, nhưng, công tác tuyên giáo có mặt vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa được khắc phục có hiệu quả. Công tác tham mưu, dự báo tình hình, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực còn chậm và lúng túng.

Công tác nắm và định hướng tư tưởng, dư luận có việc chưa kịp thời, thiếu chủ động, nhất là trong giải quyết những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị chưa đồng đều ở các cấp, các ngành, các địa phương, kết quả “làm theo” còn hạn chế.

Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân... đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc nhưng việc giải quyết còn chậm và có phần bị động. Điều này cũng đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đang đặt ra.

Kính thưa quý vị đại biểu,
Thưa các đồng chí,

Giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác Tuyên giáo phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, bám sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục. Kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của tỉnh nhà trong tình hình mới. Nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ nay đến cuối năm 2015 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề.

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn khả năng diễn biến phức tạp, sẽ tác động nhất định đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới đề ra chắc chắn sẽ gặp nhiều thách thức, đòi hỏi cần có sự quyết tâm rất cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tôi mong muốn rằng, công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của cấp ủy các cấp phải phục vụ thật tốt cho việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Ở cấp tỉnh, chúng ta vừa phải tiến hành rà soát, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và định hướng sát đúng cho giai đoạn phát triển sắp tới của tỉnh; đồng thời, vừa phải chỉ đạo việc tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác nhân sự khóa mới của cấp ủy đảng các cấp là một nội dung hết sức quan trọng, bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong giai đoạn sắp tới, đầy thử thách đối với đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng.

Do đó, cán bộ ngành Tuyên giáo phải bám sát cơ sở, theo dõi, nắm chắc tình hình để tham mưu đắc lực cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, xử lý kịp thời, có hiệu quả những tình huống mới nảy sinh, tránh phải đối phó với những diễn biến đột xuất, kiên quyết  không để xảy ra tình trạng bất ngờ, bị động, lúng túng. Từ yêu cầu nói trên, trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo cần chú trọng vào những vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác Tuyên giáo.

Những năm sắp tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh ta đang quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo cần phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan tham mưu, chuyên môn- nghiệp vụ của Đảng, trực tiếp góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học - công nghệ, thực hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề lớn do thực tiễn đặt ra.

2. Công tác tư tưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc mà thực tiễn cuộc sống đặt ra. Không ngừng nâng cao tính hành động, tính thực tiễn, tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân trong mỗi lời nói và việc làm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ chính trị do cơ quan, đơn vị mình giao. 

3. Công tác Tuyên giáo cần bám sát tình hình thực tiễn trong tỉnh, trong nước và thế giới, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp. Mặt khác, phải nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải đáp thấu đáo, kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có như vậy mới thống nhất được tư tưởng và hành động, phát huy được các nhân tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác tuyên giáo phải nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng.

4. Ngành Tuyên giáo cần tham mưu kịp thời và có hiệu quả cho cấp ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, mỗi người dân không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng đời sống văn hóa - tinh thần phong phú, lành mạnh trong Đảng và trong xã hội.

5. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo của Đảng, nâng cao khả năng dự báo, tăng cường tính thuyết phục, tính hiệu quả, tính chủ động, tính chiến đấu. Muốn vậy, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học... xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đòi hỏi đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo phải có sự phấn đấu cao, nỗ lực vượt bậc, luôn học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, đi sâu hơn nữa vào thực tiễn cách mạng, tạo sự đa dạng và phong phú về hình thức, tăng sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lòng dân, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.
Một lần nữa, xin kính chúc các đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc ngành Tuyên giáo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Xin trân trọng cảm ơn.

-----------------------------------------------------------

(*) Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu