.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Thứ Bảy, 01/08/2015, 07:21 [GMT+7]

Chiều 30-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2015 ).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Ngành Tuyên giáo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn cách mạng nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục là thống nhất và xuyên suốt.

Dù ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đây là thời cơ để công tác tuyên giáo thể hiện vai trò định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XII, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước và ý chí quyết tâm đổi mới, đưa đất nước tiến lên.

Trong bối cảnh tình hình hiện nay, để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư giao, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị toàn Ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện tốt chức năng định hướng, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tham gia tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, trước hết là luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công việc cấp thiết trước mắt của công tác tuyên giáo là tham gia thảo luận, góp phần xây dựng và hướng dẫn nhân dân thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Ngành Tuyên giáo góp phần trực tiếp tích cực xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn đất nước.

Trước mắt, cần tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối nội quan trọng của đất nước, góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị toàn ngành chủ động nắm tình hình tư tưởng, tích cực tuyên truyền, góp phần trực tiếp và đạt hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; thường xuyên bám sát, nắm chắc các sự kiện, nhiệm vụ lớn của đất nước, triển khai công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền với những nội dung và phương thức phù hợp, gắn với các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và truyền bá những giá trị của văn hóa Việt Nam, những phẩm chất của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần xây dựng văn hóa, con người, nền văn học-nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Toàn ngành chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương; làm tốt hơn công tác chỉ đạo báo chí; phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém của báo chí.

Ông Đinh Thế Huynh lưu ý toàn ngành cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; chủ động và tích cực dự báo sát tình hình, đa dạng hình thức, chỉ đạo quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trao Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Kỷ niệm chương của Ngành Tuyên giáo tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo Hương Thuỷ (TTXVN/Vietnam+)