.

Tuyên truyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Thứ Ba, 04/08/2015, 11:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã duy trì và thực hiện sự lãnh đạo chặt chẽ đối với Ban Tuyên giáo về các lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng bộ. Trên thực tế, công tác tuyên giáo đã hoạt động có những đường nét mới, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động, góp phần quan trọng vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị.

>> Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

>> Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XI.
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XI.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo quán triệt chu đáo nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh để chuyển tải nội dung, trong đó có tổ chức hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hình thức này thực sự đã có sức thu hút và tạo được sự lan toả lớn.

Việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương (khoá XI); các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” diễn ra rất nghiêm túc; hầu hết các cấp ủy cơ sở đã chủ trương lập bản đăng ký nội dung làm theo, một số khác chủ động phát hành và sử dụng sổ tay làm theo gương Bác; sổ ghi gương người tốt, việc tốt. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong triển khai thực hiện.

Từ thực tiễn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở các tổ chức đảng trực thuộc đã xuất hiện nhiều gương điển hình của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm vừa qua, các cấp ủy cở sở đã bình chọn biểu dương, khen thưởng 144 lượt tập thể, 426 lượt cá nhân.

Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng 44 tập thể và 76 cá nhân có thành cao, trong đó có tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng như khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; theo dõi nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thông tin đầy đủ tình hình thời sự chính trị trong nước, quốc tế thông qua nhiều hình thức, phương tiện. Các cấp ủy cơ sở đã biết lựa chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả; tiếp tục lựa chọn cách thức phù hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở.

Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hết sức coi trọng, có nhiều đổi mới về cách thức quản lý chương trình, từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng các khóa học. Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo rất sâu sát công tác tạo nguồn; đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.721 quần chúng ưu tú, kết nạp vào Đảng được 1.105 đảng viên; nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho 1.109 đảng viên mới; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng nói chung, công tác tuyên giáo nói riêng cho 135 cấp ủy viên và báo cáo viên ở cơ sở; tổ chức trên 30 hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối phổ biến cho hơn 2.490 lượt cán bộ cốt cán dự nghe (tính đến 31-5-2015).

Tuyên truyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là một trọng tâm lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp uỷ cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án của tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Cụ thể:

Các tổ chức cơ sở đảng khối các ban Đảng, đã tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước; hướng dẫn việc học tập và triển khai thực hiện các chuyên đề; tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai quán triệt chuyên đề năm 2015; kiện toàn bổ sung và rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy; nhận xét đề nghị bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ nằm trong đề án nhân sự đại hội; đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào hoạt động có nền nếp; công tác nội chính, công tác dân vận được cấp ủy quan tâm triển khai.

Các tổ chức cơ sở đảng khối tài chính-tiền tệ, kinh tế-kỹ thuật, đã tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực tài chính, kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành; quản lý tốt tài chính, tài sản công; phân bổ hợp lý, kịp thời các nguồn kinh phí đầu tư; phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn, góp phần tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh, như: chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ thương mại; công tác quản lý thị trường, giá cả được tăng cường; an ninh lương thực được bảo đảm, chủ động cung ứng kịp thời trong mọi tình huống; công tác quản lý quy hoạch xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng và hoạt động xây dựng được thực hiện tốt; hoạt động quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường có bước chuyển biến nhất định; hoạt động tín dụng, ngân hàng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông tiền tệ, đầu tư vốn phục vụ cho các dự án trọng điểm, các dự án phát triển công, nông nghiệp và dịch vụ; công tác quản lý vận tải, quản lý hành lang giao thông, kiểm tra xe vượt tải trọng được tăng cường và có chuyển biến tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng khối nội chính-tổng hợp, đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động làm tốt công tác phổ biến tuyên truyền, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), các thủ tục hành chính; xây dựng và ban hành văn bản QPPL; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, phức tạp, bảo đảm đúng quy định, theo tinh thần cải cách tư pháp, bảo đảm đúng người, đúng tội, không có trường hợp bị xử oan sai; công tác thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý đạt kết quả tích cực; chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã được tập trung giải quyết, góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quản lý, nhằm  ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn.

Các tổ chức cơ sở đảng trong khối văn hoá - xã hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; duy trì tốt kết quả thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội; công tác thu, chi trả BHXH, BHYT và BHTN cho các đối tượng kịp thời; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, được tổ chức rộng khắp; chất lượng phát thanh, truyền hình ngày càng được đổi mới, đa dạng và nâng cao; lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển thông qua các hoạt động tuyên truyền quảng bá, cổ động, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của nhân dân; nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi, biện pháp canh tác mới đã được thực hiện; các nhiệm vụ khoa học - công nghệ tiếp tục được đổi mới, các đề tài nghiên cứu khoa học, đề tài triển khai thực nghiệm tiếp tục được thực hiện theo hướng tập trung, lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí tuyển chọn.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, dịch vụ viễn thông và Internet phát triển đa dạng; công nghệ thông tin tiếp tục được ứng dụng rộng rãi.

Các tổ chức cơ sở đảng khối Mặt trận - đoàn thể và các hội đã bám sát chủ trương công tác của ngành dọc và sự lãnh đạo của tỉnh để chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, hướng mạnh về cơ sở, củng cố xây dựng các đoàn thể vững mạnh; tích cực thực hiện vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát triển tổ chức đoàn, hội; triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ sinh viên nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, đoàn viên; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu, bảo đảm an sinh và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Văn Hoài Linh
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh