.

Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy: Tham gia xây dựng chính quyền, góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Thứ Sáu, 07/08/2015, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy đã không ngừng nỗ lực cố gắng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đã đạt được những kết quả rất đáng khen ngợi. Đặc biệt, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy đã làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền. Qua đó góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

>> Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới

Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các tổ chức thành viên đã thường xuyên, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính quyền, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của đơn vị. Và để làm được việc đó, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chương trình mục tiêu mà Đảng bộ huyện đề ra.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện đã tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nghị quyết của HĐND các cấp. Đồng thời vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do huyện tổ chức nhân các ngày lễ lớn của đất nước.

Phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và các ngành chức năng thường xuyên, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các văn bản pháp luật được tập trung tuyên truyền là Luật Hòa giải cơ sở, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn...

Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án 05 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã được Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ vậy đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặt khác, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện cũng đã tổ chức chỉ đạo điểm thực hiện Đề án 02-212 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Đã triển khai xây dựng được 25 mô hình “Điểm sáng chấp hành pháp luật” trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy phối hợp với Công ty Xăng dầu Quảng Bình bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy phối hợp với Công ty Xăng dầu Quảng Bình bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Bên cạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả pháp lệnh bằng việc lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức, đoàn thể. Nhờ vậy, nhân dân được trực tiếp tham gia ý kiến về các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các vấn đề tự quản ở cộng đồng dân cư.

Trên cơ sở thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” trong xây dựng nông thôn mới, các năm qua huyện Lệ Thủy đã huy động được nguồn đóng góp của nhân dân lên đến gần 30 tỷ đồng; xây dựng Quỹ Vì người nghèo được 2,5 tỷ đồng... Qua đó nâng cao vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Trong thực hiện chức năng giám sát, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện luôn chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân. Đối với những nơi có khiếu nại, tố cáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN ở đó tổ chức giám sát kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Thống kê trong 5 năm (từ 2010-2015), các ban giám sát đầu tư cộng đồng trong toàn huyện đã tham gia giám sát 465 công trình, dự án trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN, Thường trực HĐND các xã, thị trấn giám sát các chuyên đề về: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, giám sát việc thu chi ngân sách xã, các khoản thu đóng góp của nhân dân ở các thôn...

Thông qua việc giám sát, các ban giám sát đầu tư cộng đồng trong toàn huyện đã tham gia kiến nghị với cấp ủy, chính quyền một số vấn đề còn bất cập trong xây dựng cơ bản, quy hoạch sử dụng đất, các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân...

Nhờ vậy các địa phương đã có phương án chấn chỉnh kịp thời, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhằm tích cực tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Thực hành tiết kiệm, các năm qua, Ủy ban Mặt trận TQVN các cấp trong huyện đã chủ động tham gia giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân luôn được Mặt trận quan tâm đúng mức. Tất cả các buổi tiếp dân ở huyện hoặc xã luôn có sự hiện diện của các bộ làm công tác Mặt trận. Nhờ vậy, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công dân được thực hiện kịp thời, từ đó hướng dẫn nhân dân khiếu nại tố cáo đúng pháp luật. Công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, ban ngành cũng đã được các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền trong những năm tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện lệ Thủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, tổ chức thực hiện tốt Đề án 05 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh về tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”...

Từ thực tiễn hoạt động thời gian qua, có thể thấy rõ những nỗ lực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Lệ Thủy. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động...góp phần thực hiện thắng lợi các  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, những kết quả đạt được trong công tác tham gia xây dựng chính quyền của các cấp Mặt trận huyện Lệ Thủy đã góp phần không nhỏ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trương Như Tâm
Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện

Thành tích nổi bật của huyện Lệ Thuỷ giai đoạn 2010-2015

- Tổng thu ngân sách ước đạt trên 100 tỷ đồng (chỉ tiêu Đại hội XXII: trên 100 tỷ đồng).

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm (chỉ tiêu Đại hội XXII: đạt từ 26 đến 28 triệu đồng/năm).

- Tỷ trọng ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thủy sản chiếm 36%, Công nghiệp-Xây dựng chiếm 27%, Dịch vụ chiếm 37%.

- 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có 70% trường đạt chuẩn quốc gia.

- Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 9,55%, trong đó:

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh: 90% (chỉ tiêu Đại hội XXII: 85%).

- Có 85,7% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tất cả các trạm y tế xã, thị trấn đều có bác sỹ, 100% thôn, bản có y tế thôn bản được đào tạo chuyên môn.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,47% (chỉ tiêu Đại hội XXII giảm từ: 3 - 4%).

- Giải quyết việc làm bình quân hàng năm cho trên 4.000 lao động (chỉ tiêu Đại hội XXII: 4.000 - 5.000 lao động).

- Hệ thống lưới điện quốc gia đảm bảo cung cấp điện cho 100% xã, thị trấn, trên 97% thôn, bản, tổ dân phố và trên 99% hộ gia đình.

- Có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh bình qua hàng năm.

- Kết nạp 1.268 đảng viên mới, bình quân hàng năm đạt 3,27%, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 10.760 đảng viên.