.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ đảng

Thứ Hai, 20/04/2015, 10:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt về thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. 

>> Phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà theo hướng gia tăng giá trị bền vững

Trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Sở đã quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng uỷ đã xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sau học tập; tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, có 18 bài đại diện cho 18 chi bộ tham  gia, kết quả có một giải nhất, một giải nhì và 2 giải ba; lựa chọn 2 bài tham gia hội thi Đảng bộ Khối.

Đảng ủy, chi ủy các chi bộ luôn quan tâm vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, kịp thời xử lý những vướng mắc ở một số chi bộ để uốn nắn biểu hiện dao động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch với nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm phá hoại công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta, nhưng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động của Đảng bộ tư tưởng vững vàng. Những kết quả đạt được của ngành NN và PTNT trong những năm qua, đã thể hiện sự nỗ lực phấn sự đoàn kết, thống nhất, tập trung ý chí của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, từng chi ủy, lãnh đạo đơn vị là niềm tin, chỗ dựa vững chắc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu và rèn luyện. Đảng viên vi phạm kỷ luật đã giảm nhiều so với trước, tình hình đơn thư nặc danh, khiếu nại, khiếu kiện trong nội bộ, hiện tượng dao động tư tưởng, thiếu an tâm công tác hầu như không còn.

Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đảng uỷ đã chỉ đạo xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống phù hợp với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo ngành nghề, vị trí công tác, điều kiện, đặc điểm cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

Mở rộng cánh đồng mẫu lớn.
Mở rộng cánh đồng mẫu lớn.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Đảng bộ đã triển khai 4 đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tất cả  19/19 chi bộ và 247/247 đảng viên tham gia sinh hoạt, đăng ký làm theo. Qua sinh hoạt 100% chi bộ, đảng viên đã rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức; hàng tháng, qua sinh hoạt thường kỳ các chi bộ đều có nội dung đánh giá nhận xét quá trình rèn luyện của đảng viên theo chuẩn mực đạo đức của chi bộ.

Việc tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW  đem lại hiệu quả thực sự, góp phần nâng cao nhân sinh quan, lý tưởng cách mạng, tạo môi trường lành mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đã có 3 tập thể và 5 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

Cùng với việc đẩy mạnh làm theo Bác, Đảng ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân trong Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" từ khâu ban hành văn bản chỉ đạo, lấy ý kiến và tổ chức kiểm điểm, tiếp thu sau kiểm điểm.

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, học tập và  triển khai thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp ủy và chuyên môn các đơn vị quan tâm. Chế độ sinh hoạt của các chi bộ thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng, đã có chuyển biến về chất. Đảng ủy đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phát huy mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy trong Đảng bộ. Ban chấp hành Đảng bộ luôn thực hiện và duy trì chế độ sinh hoạt, bảo đảm chất lượng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết nhất trí cao; mỗi đồng chí đảng ủy viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong thảo luận và tham gia xây dựng các nghị quyết.

Cách thức và nguyên tắc sinh hoạt đảng nói trên cũng được quán triệt đến các chi ủy chi bộ trực thuộc để thực hiện; trong đó đồng chí bí thư chi bộ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu mối có ý nghĩa quyết định nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 62 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp trên 12 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ đã được quan tâm thực hiện một cách thường xuyên. Trên cơ sở đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch Đảng ủy đã tiến hành sắp xếp cử đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức về chuyên môn, chính trị; kết hợp với công tác luân chuyển cán bộ. Đảng ủy đã đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo thẩm quyền vào các chức danh lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí được bổ nhiệm đều đã phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo xây dựng và cũng cố các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhằm khơi dậy sức dân và chăm lo lợi ích hợp pháp và chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình thực hiện sự lãnh đạo, Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác kiểm điểm, đánh giá rút ra được những bài học kinh nghiệm, xác định những tồn tại, khuyết điểm, qua đó xây dựng biện pháp khắc phục và chỉ đạo thực hiện có sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ, bình quân tỷ lệ các chi bộ đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn TSVM là 96,6%, trong đó có 20% đạt TSVM, tiêu biểu (chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 80- 85%), xếp loại hàng năm trong nhiệm kỳ không có chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém. Đảng bộ 5 năm liên tục (2010-2014) đạt tiêu chuẩn TSVM; năm 2014 được xếp loại TSVM tiêu biểu.

Trong nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng uỷ tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI đề ra.

Trần Đình Du, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn