.

Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm người thực thi công vụ

Thứ Năm, 16/04/2015, 08:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở đã tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Kết quả nổi bật là, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao; kết cấu hạ tầng giao thông phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; hoạt động kinh doanh vận tải được xiết chặt, trách nhiệm người thực thi công vụ ngày càng nâng cao.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Nhật Lệ 2.
Đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Nhật Lệ 2.

Năm năm qua, trên lĩnh vực giao thông vận tải được đầu tư nhiều dự án giao thông, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó có những dự án lớn như: Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 565; nâng cấp đường tỉnh 562; xây dựng đường 60m xã Bảo Ninh; cải tạo nâng cấp QL12A; cầu Nhật Lệ 2; cầu và đường về xã Văn Hoá; cầu Trung Quán... Tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình giao thông do Sở quản lý trong 5 năm qua đạt 5.044 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2005-2009.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đúng các quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chú trọng nâng cao chất lượng công trình qua tất cả các khâu từ khi bắt đầu khảo sát, thiết kế đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Đảng uỷ đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-ĐU về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Tăng cường phối hợp với các địa phương trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Nhiều công trình hoàn thành phát huy hiệu quả. Năng lực kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn được nâng cao; các loại hình được kết nối liên hoàn, đã đầu tư mở mới 419km và nâng cấp cải tạo 1084 km đường địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông có sự chuyển biến tích cực. Hiện tại trên địa bàn có 11.988km đường bộ, trong đó có 788km quốc lộ, 435km tỉnh lộ và đường đô thị, 10.855km đường GTNT, đường chuyên dùng, gần 350km đường sông. Sở GTVT được giao quản lý 242km quốc lộ, 435km tỉnh lộ và đường đô thị, 230km đường sông.

Trong công tác quản lý, bảo trì hệ thống GTVT, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của thời tiết cực đoan; sự xuống cấp của một số tuyến đường sau nhiều năm khai thác với lưu lượng và tải trọng phương tiện hoạt động ngày càng tăng; nguồn vốn sự nghiệp kinh tế bố trí chưa đáp ứng nhu cầu, nhưng Sở GTVT đã triển khai phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, quản lý chặt chẽ khối lượng thực hiện của các đơn vị nên đã duy trì tốt tình trạng cầu đường. Công tác phòng chống lụt bão được quan tâm, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình huống.

Hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư nâng cấp.
Hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư nâng cấp.

Sở đã quản lý tốt việc cấp giấy phép thi công, quản lý tốt hành lang an toàn đường bộ. Chú trọng áp dụng các chương trình quản lý, công nghệ thông tin trong công tác quản lý hệ thống đường bộ, đường sông; xây dựng hệ thống sổ sách quản lý, theo dõi tình trạng kỹ thuật cầu, đường theo quy định.

Công tác quản lý vận tải được tăng cường. Hoạt động vận tải hành khách được chấn chỉnh và ngày càng đi vào nền nếp. Năng lực vận tải và chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao. Hoạt động vận tải hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ về tải trọng, kích thước thùng xe, từng bước hạn chế và đi đến xóa bỏ xe quá tải trên địa bàn, góp phần bảo vệ an toàn các công trình giao thông và bảo đảm trật tự ATGT.

Công tác đào tạo sát hạch cấp GPLX được chú trọng. Các cơ sở đào tạo đầu tư phương tiện, thiết bị và đội ngũ giáo viên, nâng cao năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa đã được quan tâm. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo sắp xếp lại bộ máy ở cơ quan Văn phòng Sở, chấn chỉnh tổ chức, cải tiến lề lối làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên phát huy được tính chủ động sáng tạo hoàn thành công việc được giao.

Tổ chức tốt việc giao dịch tại bộ phận “một cửa”, tạo thuận lợi cho nhân dân đến làm việc. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO: 9001- 2008 vào hoạt động của Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng bộ thủ tục hành chính của Sở và thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung cho phù hợp các quy định mới.

Đảng ủy, Ban giám đốc Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương phát triển GTVT địa phương, phát triển giao thông nông thôn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đặc biệt là thực hiện “tiêu chí 2” chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các địa phương và các ngành chức năng, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị 22, 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết số 13, 32, 05/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động GTVT, tai nạn giao thông giảm liên tục hàng năm cả 3 tiêu chí.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên; đa số cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị.

Với phương châm đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức, Đảng uỷ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt các nghị quyết của Đảng với 100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ. Tổ chức thành công hội thi “Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; đã gắn việc học tập quán triệt với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp sát đúng với tình hình của Đảng bộ.

Lực lượng Đoàn thanh niên Sở GTVT tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.
Lực lượng Đoàn thanh niên Sở GTVT tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ triển khai một cách nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đảng uỷ đã tiến hành rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/W đã tạo được sự chuyển biến căn bản trong nhận thức chung của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn ngành. Trong tổ chức “làm theo”, các chi ủy, đơn vị trực thuộc đã có nhiều hình thức phong phú, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: việc học tập suốt đời; tư tưởng lấy dân làm gốc; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Trong đảng bộ đã có 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương, nhân rộng và được đảng ủy cấp trên ghi nhận. 

Các chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ, thảo luận rộng rãi, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả những tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Trong nhiệm kỳ này có 95% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 28% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 5% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền, trong đó có 3 năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đảng bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: Hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 100% chi bộ đạt danh hiệu" trong sạch vững mạnh"(trong đó có 20% đạt "trong sạch vững mạnh tiêu biểu"); có 100% đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ngành GTVT ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình giàu đẹp, văn minh.

Phạm Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GTVT