.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ Năm, 16/04/2015, 14:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Thành tích nổi bật nhất mà Đảng bộ xã Liên Thuỷ, Lệ Thuỷ đạt được trong chặng đường 5 năm qua là xây dựng khối đoàn kết, gắn công tác xây dựng Đảng với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

>> Cán bộ và nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Liên Thuỷ là một trong những đảng bộ  có quy mô lớn của huyện Lệ Thuỷ với gần 600 đảng viên, sinh hoạt ở 14 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy và 21 chi bộ thuộc 4 đảng bộ bộ phận.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã đạt được thành tựu khá toàn diện. Nổi bật là kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao qua hàng năm. Tổng sản lượng lương thực năm 2014 đạt 8.703 tấn, tăng so với chỉ tiêu đại hội đề ra là 458 tấn. Toàn xã đã xây dựng được 80 ha cánh đồng lớn sản xuất chuyên canh, thâm canh. Đến nay trên địa bàn xã có 70 ha đạt giá trị thu nhập từ 70-100 triệu đồng/ha. Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo phát triển tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ, giải quyết việc làm cho người dân. Đặc biệt xã đã duy trì và mở rộng Hợp tác xã làng nghề nón lá truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, giải quyết việc làm ổn định cho trên 3.000 lao động.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân từ 1-2%, đến nay còn 4,28%.

Trong 5 năm xã đã huy động được 1.267 triệu đồng (nhân dân đóng góp 225 triệu đồng; huyện hỗ trợ là 920 triệu đồng, ngân sách xã 121 triệu đồng) để đầu tư xây dựng 43 nhà đại đoàn kết, 31 nhà theo Nghị định 167; 13 nhà tình nghĩa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tăng so với chỉ tiêu đại hội 7 triệu đồng. Có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững 4/4 làng văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị văn hoá. Ðảng bộ xã liên tục đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Xác định công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa then chốt, nên xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua từ tập thể Ban Thường vụ đến tận các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Liên Thuỷ đã tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện sát với thực tiễn ở cơ sở; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó động viên người dân có những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Đảng uỷ đã quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo để từng bước cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nhất là việc ra nghị quyết và chương trình hành động hàng quý, hàng tháng cụ thể để tổ chức lãnh đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nhờ vậy, chất lượng của các chi bộ, đảng bộ bộ phận được nâng lên rõ rệt. Điều đó được thể hiện rõ qua kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên trong nhiệm kỳ qua: năm 2014 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm tỷ lệ 88,9%, tăng 4,5% so với năm 2010. Công tác kết nạp đảng viên mới luôn được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 69 đảng viên, đạt tỷ lệ 4% (đạt chỉ tiêu đại hội đề ra).

Công tác cán bộ đã được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, dân chủ, khách quan từ khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến khâu bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Đặc biệt, Đảng uỷ rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ các mặt cho cán bộ vừa bảo đảm chuẩn hóa vừa tăng số lượng cán bộ có trình độ đại học. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã cử 13 đồng chí đi đào tạo đại học, trung cấp về chuyên môn; 11 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Ðến nay 100% cán bộ chuyên trách xã đạt chuẩn, có 40% trên chuẩn.

Đặc biệt, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã đưa ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục. Cùng với đó, việc tổ chức quán triệt nội dung các chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau các hội nghị học tập, quán triệt, Đảng ủy đã có kế hoạch cho đảng viên viết cam kết; từ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; khắc phục những tư tưởng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức và lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhờ đó được nâng lên.

Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân Liên Thuỷ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI đề ra.

Lê Đình Giới, Chủ tịch UBND xã Liên Thuỷ