.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 15/12/2016 đến ngày 21/12/2016

Thứ Năm, 15/12/2016, 07:50 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 15/12/2016 đến ngày 21/12/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Tổ dân phố 2 phường Hải Đình từ 07h30 đến 16h00 ngày 15/12.
NM Cao Lanh, Gốm sứ, Gạch tuy nen Chánh Hoà từ 15h00 đến 18h00 ngày 15/12. Mất điện 3 lần, mỗi lần 10 phút vào khoảng 0h00, 05h00, 17h00 ngày 18/12 để chuyển lưới.
Tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa từ 06h30 đến 16h30 ngày 16/12.
Các tổ dân phố 6, 7, 8, 11 phường Bắc Lý từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 17h30 ngày 16/12.
Các tổ dân phố 4, 9, 10 phường Bắc Lý từ 05h00 đến 17h30 ngày 16/12.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Hải Đình từ 07h30 đến 12h00 ngày 16/12.
Tổ dân phố 3 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý từ 07h00 đến 09h30 ngày 16/12.
Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/12 và từ 12h00 đến 14h00 ngày 18/12.
Các tổ dân phố Diêm Nam, Diêm Trung phường Đức Ninh Đông từ 09h30 đến 12h00 ngày 16/12.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Hải Thành từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 17/12.
Các xã Quang Phú, Lộc Ninh từ 05h00 đến 18h00 ngày 17/12.
Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 9 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 5, 6  phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 18/12.
Xã Thuận Đức; các tổ dân phố 10, 11, Cồn Chùa phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa; các phường Đồng Phú, Đồng Mỹ, Hải Thành, Tỉnh ủy Quảng Bình; khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, nhà máy Xi măng số 1, gỗ Trường Thành từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12.
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14 phường Nam Lý từ 12h00 đến 14h00 ngày 18/12.
Thành phố Đồng Hới (trừ các xã Bảo Ninh, Quang Phú, Lộc Ninh; phường Phú Hải) từ 00h00 đến 00h15 ngày 18/12 để chuyển lưới.
Thôn Cửa Phú, Khu tái định cư Âu thuyền xã Bảo Ninh từ 07h30 đến 09h00 ngày 19/12.
Thôn Hà Thôn xã Bảo Ninh từ 09h00 đến 11h30 ngày 19/12.
Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 13h30 đến 15h30 ngày 19/12.
Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 15h30 đến 17h00 ngày 19/12.
Tổ dân phố 5 phường Hải Đình từ 07h30 đến 12h00 ngày 20/12.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Hải Đình từ 13h30 đến 16h30 ngày 20/12.
Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý, tổ dân phố 6 phường Nam Lý từ 07h30 đến 16h00 ngày 21/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các thôn Cao Xuân, Kim Nại, Áng Sơn, Xuân Sơn xã Vạn Ninh từ 07h30 đến 10h00 ngày 16/12.
Xã Trường Xuân từ 06h30 đến 12h00 ngày 16/12.
Xã Duy Ninh; các thôn Nguyệt Áng, Thế Lộc, Quảng Xá xã Tân Ninh từ 05h30 đến 06h30 và từ 15h00 đến 17h30 ngày 17/12.
Thôn Hòa Bình xã Tân Ninh từ 05h30 đến 17h30 ngày 17/12.
Xóm Giao thông Lệ Kỳ từ 05h00 đến 06h30 và từ 16h00 đến 18h00 ngày 18/12.
Xã Trường Sơn từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12.
Xã Duy Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các thôn Đông Hải, Thạch Hạ, Thạch Trung xã Hồng Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12.
Xã Thái Thủy; các thôn Thạch Thượng 1, Thạch Thượng 2, Mộc Thượng 1, Mộc Thượng 2, Mộc Định, An Định xã Hồng Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 19/12.
Các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy; Thị trấn Lệ Ninh; Công ty Lệ Ninh; thôn Hoàng Lại Ngô, các cơ sở khai thác đá Lèn Sầm, Lèn Áng, Cosevco 64, Bình Phước, Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, Hoàng Huy Toàn xã Sơn Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 20/12.
Thôn Phú Xuân xã Phú Thủy; Lâm Trường Kiến Giang; các bản Chuôn, Khe Khế, Bắc Khe Bang xã Kim Thủy từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thị trấn Hoàn Lão; các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, Hoà Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc từ 04h30 đến 05h00 và từ 17h30 đến 18h00 các ngày 14/12, 15/12. Mất điện 03 lần, mỗi lần 10 phút vào khoảng 0h00, 05h00, 17h00 ngày 18/12 để chuyển lưới.
Xã Nam Trạch; các thôn Phúc Tự Tây, Phương Hạ xã Đại Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 15/12.
Các xã Phú Trạch, Sơn Lộc (trừ các thôn Tân Lộc, Thanh Lộc) từ 04h30 đến 06h00 và từ 16h30 đến 18h00 ngày 17/12.
Thôn 7 xã Lý Trạch từ 05h00 đến 18h00 ngày 17/12.
Các thôn Tân Lộc, Thanh Lộc xã Sơn Lộc, Thôn Thọ Lộc, Bắc Lộc xã Vạn Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 17/12.
Các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch từ 14h30 đến 18h00 ngày 17/12.
Thị trấn Nông trường Việt Trung từ 05h00 đến 18h00 ngày 18/12.
Thôn Làng xã Tây Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 19/12.
Các xã Tây Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch từ 04h30 đến 18h00 ngày 21/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Thủy; các thôn Cao Cựu, Vĩnh Phú, Thanh Tân, Nhân Hòa xã Quảng Hòa; thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung từ 05h00 đến 17h30 ngày 15/12.
Xã Quảng Minh từ 06h30 đến 18h00 ngày 16/12.
Các tổ dân phố Chính Trực, Tiền Phong, khu phố 3 phường Quảng Long từ 06h30 đến 11h00 ngày 16/12 và từ 05h30 đến 07h30 ngày 17/12.
Các tổ dân phố Nhân thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ từ 05h30 đến 07h30 ngày 17/12.
Tổ dân phố Hóc cây tre phường Quảng Long từ 06h30 đến 11h00 ngày 16/12 và từ 05h30 đến 12h30 ngày 17/12.
Thôn Đông Thành xã Quảng Minh từ 06h30 đến 18h00 ngày 19/12 và 21/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Xã Quảng Châu; các thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng từ 06h30 đến 12h00 ngày 15/12.
Các thôn Phúc Kiều, Di Lộc xã Quảng Tùng; các thôn Đông Tiến, Hà Tiến xã Quảng Tiến; các thôn Hưng Lộc, Hòa Bình xã Quảng Hưng từ 06h30 đến 17h00 ngày 15/12.
Các thôn tú Loan, Chòm 6, Chòm 7 xã Quảng Hưng từ 05h30 đến 07h00 và từ 11h00 đến 12h30 ngày 17/12.
Các thôn Văn Hà, Hải Lưu xã Quảng Tiến từ 06h30 đến 18h00 ngày 18/12 và 20/12
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Nhà máy Clinker Văn Hóa từ 05h00 đến 17h00 ngày 15/12 và dự kiến từ 00h00 đến 18h00 ngày 27/12.
Xã Lâm Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12.
Các xã Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 05h00 đến 17h30 ngày 20/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Bản Phú Minh xã Thượng Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 17/12.
Các tổ dân phố 5, 6 thị trấn Quy Đạt; các xã Xuân Hóa, Hóa Hợp, Hóa Sơn, Hóa Phúc, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Dân Hóa, Trọng Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 18/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Bình đang thi công các dự án cải tạo lưới điện, trong đó có cắt điện một số trạm biến áp 110kV nên nhiều khu vực phải tạm ngừng cung cấp điện. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH