.

Bố Trạch: Tổng kết Đề án phát triển nguồn nhân lực và Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, giai đoạn 2011-2015

Thứ Tư, 11/03/2015, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-3, UBND huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án phát triển nguồn nhân lực và Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, giai đoạn 2011-2015.

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, huyện Bố Trạch đã chú trọng thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhờ đó nguồn nhân lực của huyện phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; cung cấp kịp thời lao động qua đào tạo nghề cho các thành phần kinh tế và đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động...

Cụ thể: cơ cấu nhân lực của huyện có nhiều thay đổi theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trong lao động nông nghiệp.

Thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài, huyện đã đăng ký thu hút nhân tài 6 chỉ tiêu, đăng ký tuyển chọn lao động 27 chỉ tiêu, đăng ký tuyển sinh viên giỏi và thạc sĩ 37 chỉ tiêu. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đã có bước tiến đáng kể. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 34,37%; bình quân trong 5 năm đã tạo việc làm mới cho 3.600-3.700 người/năm; lĩnh vực Giáo dục-Y tế đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đối với Chương trình phát triển nông nghiệp và ngành nghề nông thôn, đến nay nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành cánh đồng mẫu lớn gắn với chuỗi giá trị. Năm 2014, sản lượng lương thực toàn huyện đạt 49.378 tấn (tăng 2.395 tấn so với năm 2011); giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 547,2 tỷ đồng (tăng 13,4% so với năm 2011); giá trị sản xuất thủy sản đạt 617,2 tỷ đồng (tăng 19,2% so với năm 2011); giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 124,8 tỷ đồng (tăng 19,8% so với năm 2011).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn xã NTM, 8/28 xã đạt 15-18 tiêu chí, 8/28 xã đạt 10-14 tiêu chí. Bên cạnh đó, ngành nghề nông thôn có bước phát triển khá, sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân...

Thanh Hải