.

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Làm việc với Huyện ủy Tuyên Hóa về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 21/08/2014, 08:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng từ đầu năm đến nay.

Theo cáo báo của huyện, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa cơ bản ổn định. Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền địa phương đã nắm chắc tình hình cơ sở để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, không để xảy ra vụ việc đột xuất, phức tạp. Đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo trong huyện luôn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Các cơ quan trong khối Nội chính của huyện đã chủ động phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác quân sự-quốc phòng thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ của huyện đi vào chiều sâu, xây dựng cơ sở xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Tòa án huyện thụ lý 96 vụ án các loại, đã giải quyết 74 vụ, đang tiếp tục giải quyết 22 vụ. Thi hành án dân sự, hình sự đạt tỷ lệ cao, trên 71%. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức được 266 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật với 18.867 người tham gia.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tuyên Hóa đã hoàn thành việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các chức danh khác theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Công Danh, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ, Ban Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, phòng ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác kiểm tra về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị; triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng và duy trì chế độ giao ban giữa các cơ quan trong khối nội chính, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Võ Bá Phong
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)