.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ

Thứ Năm, 07/12/2017, 08:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 1-12-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đã ký Công văn số 2270/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung công văn như sau:

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ xảy ra rất phức tạp. Ở tỉnh ta, cũng đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ như: Nhiều vụ việc lâm tặc chống đối, hành hung lực lượng kiểm lâm; vụ việc cản trở tàu thuyền khai thác cát trên sông Gianh đã được cấp phép, khi công an đến giải quyết đã bị một số đối tượng tại giáo họ Tiên Nghĩa (xã Quảng Tiên) đánh bị thương; việc các đối tượng hành hung, đánh bác sỹ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tháng 10-2017; các vụ việc người dân cản trở, chống đối việc thực hiện giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh...

Hành vi chống người thi hành công vụ và các vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ diễn biến theo hướng manh động, coi thường pháp luật; xâm hại trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người thi hành công vụ, tài sản của cơ quan, tổ chức và cá nhân, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật; số đối tượng xấu, phản động, cơ hội chính trị tìm cách lợi dụng các vụ việc để kích động chống phá, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn,

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống đối người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện bảo đảm trong thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17-12-2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 15-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18-11-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hoá công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Trong đó, phải chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ, đồng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ phải tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

d) Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, những vấn đề nhân dân còn bức xúc, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

Tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quán lý, giáo dục.

đ) Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để bảo đảm thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hàng năm lập dự toán kinh phí để được xem xét bố trí trong ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh: Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thành "điểm nóng", gây bức xúc trong xã hội. Tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật khi có các vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra, không để kéo dài, bảo đảm tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; ưu tiên xét xử lưu động các vụ án về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật, làm người thi hành công vụ hy sinh hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khoẻ của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

6. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ theo Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24-10-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17-12-2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và các nội dung chỉ đạo tại công văn này.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.