.

Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thứ Sáu, 03/06/2016, 07:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, ngày 28-5-2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ngày 25-5-2016 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 818/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Nội dung kế hoạch nêu rõ: Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, ngày 28-5-2008 của Chính phủ; các nghị quyết của Chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, trợ giúp pháp lý dành cho doanh nghiệp; quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Qua đó, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh có hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hàng năm của tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:  Xác định rõ các nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng được hỗ trợ và trách nhiệm của cơ quan thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Hội Doanh nghiệp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được kịp thời, thuận lợi. Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh, thời gian, lĩnh vực hoạt động.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp cận tài liệu pháp lý; sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, giải đáp pháp luật, hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật. Qua đó, nâng cao nhận thức và lòng tin của doanh nghiệp đối với pháp luật trong thực thi hợp đồng; sử dụng pháp luật để bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải được thực hiện một cách đồng bộ với các nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp. Kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn.

Về nội dung, hình thức thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thường xuyên, kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các văn bản có liên quan về thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.  UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gửi các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp mình ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học- Công báo) để đăng Công báo theo quy định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình; Báo Quảng Bình; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc biên soạn, phát hành và tổ chức phổ biến tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các phương tiện truyền thông, hội nghị phổ biến văn bản pháp luật; cấp, phát miễn phí tài liệu hỏi - đáp pháp luật, bản tin, tờ gấp, sách bỏ túi, đề cương giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật...Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được tiếp cận các tài liệu pháp lý một cách thuận tiện nhất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, cho doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp tại địa phương. Trong đó, chú trọng các chuyên đề về thuế, tài chính, lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đất đai, đầu tư, kinh doanh...

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thực hiện việc tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như: tư vấn, giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, tư vấn, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng pháp luật để khởi kiện khi có tranh chấp xảy ra. Tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp đối với khả năng bảo vệ của pháp luật trong thực thi hợp đồng.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoặc kiến nghị các cơ quan Trung ương đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan Trung ương.

Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, các sở, ban, ngành có trách nhiệm xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình, đồng thời chuyển cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Căn cứ vào nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đề xuất hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành; đồng thời tham mưu tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khuyến khích các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Trung tâm Tư vấn pháp luật và các tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ pháp luật tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Đ.T