.

Phấn đấu đến hết năm 2016 có trên 95% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt, học tập và nâng cao nhận thức về pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 25/05/2016, 22:09 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là mục tiêu mà Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016” (gọi tắt là Đề án 4061) của tỉnh phấn đấu đạt được trong năm 2016.

Ban Chỉ đạo Đề án 4061 cũng đặt ra chỉ tiêu đến hết năm 2016, những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng được phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo Đề án 4061 tỉnh  yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề liên quan đến pháp luật và thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Lồng ghép bồi dưỡng pháp luật về PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức cung cấp thông tin phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Hưởng ứng cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về PCTN, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức...

Đ.T