.

Tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 07/08/2014, 08:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác TCD và giải quyết KNTC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 497-CV/TU gửi cho các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các đảng, đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ở địa phương, đơn vị mình. Liên hệ với thực tiễn tình hình KNTC của địa phương, đơn vị để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác TCD, giải quyết KNTC. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác TCD và tham mưu giải quyết KNTC.

Cán bộ, công chức làm công tác TCD và tham mưu giải quyết KNTC phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân, cán bộ, đảng viên KNTC hiểu và chấp hành đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức phải bố trí nơi TCD, đồng thời phải trang bị phương tiện làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác TCD, bảo đảm thuận lợi cho công dân và cán bộ, công chức TCD.

Người đứng đầu tổ chức đảng, chủ tịch UBND, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình KNTC và công tác TCD; giải quyết KNTC trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Khi phát sinh KNTC đông người, phức tạp, phải trực tiếp chỉ đạo làm rõ nội dung, nguyên nhân, xem xét toàn diện các khía cạnh pháp lý và thực tiễn, tổ chức đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết sự việc sát thực tế, thấu tình, đạt lý.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết KNTC có trách nhiệm ban hành quyết định xử lý KNTC bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng pháp luật. Đồng thời phải chỉ đạo thi hành nghiêm quyết định xử lý. Việc giải quyết KNTC phải xử lý ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm ổn định tình hình, nhất là trong thời điểm từ nay đến đại hội Đảng các cấp.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn UBMT tỉnh và đảng đoàn các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới hoạt động giám sát đối với công tác TCD và giải quyết KNTC.

Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cần làm tốt vai trò đại diện quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, đoàn viên; kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi có tranh chấp. Phát huy vai trò giám sát tại cộng đồng, tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt KNTC không đúng, giảm thiểu các tranh chấp, KNTC từ cơ sở.

Các cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh, Thanh tra tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp hoặc chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền để  giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; khắc phục tình trạng gửi đơn lòng vòng, không rõ trách nhiệm...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh nâng cao trách nhiệm trong việc nắm bắt và xử lý thông tin. Thông tin phải bảo đảm chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan. Khi có sai sót trong việc đưa thông tin phải kịp thời cải chính, góp phần định hướng tốt dư luận xã hội và hỗ trợ công tác TCD, giải quyết KNTC.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị. Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC.

Đ.T