.

Phòng chống tham nhũng: Kết quả bước đầu thực hiện Đề án 4061

Thứ Sáu, 01/08/2014, 09:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 25-11-2013, Ban chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) của tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án 4061 trên địa bàn tỉnh ta. Trải qua một thời gian, bước đầu việc triển khai thực hiện đề án này đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. 

 

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Công ước của Liên hợp quốc về PCTN, và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị cấp tỉnh.
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Công ước của Liên hợp quốc về PCTN, và Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị cấp tỉnh.

Trên cơ sở bám sát nội dung Kế hoạch số 157/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo Đề án 4061 của tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch và văn bản hướng dẫn thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. 

Về nội dung tuyên truyền, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố đã tập trung tuyên truyền các nội dung chính của Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng và các  văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về  hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí", gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Các nội dung  trên được tuyên truyền phổ biến thông qua các hình thức như: tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề; hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; thông qua phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản bản tin Tư pháp; biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu có nội dung tuyên truyền luật; hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và lồng ghép với các hình thức tuyên truyền thích hợp khác như sinh hoạt của các câu lạc bộ, sinh hoạt Ngày pháp luật, hội thi, toạ đàm, thông qua trung tâm giáo dục cộng đồng, qua bản tin của các huyện, thành phố...

Ngoài ra, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) còn được chuyển tải thông qua mục “Tiếp chuyện bạn nghe đài”; chuyên mục “Với khán giả xem truyền hình”; chuyên mục “Đời sống và pháp luật” trên sóng phát thanh, sóng truyền hình của địa phương và chuyên mục “Phòng chống tham nhũng” trên trang 7 của Báo Quảng Bình. Đây là những kênh thông tin phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCTN và các quy định của pháp luật có liên quan, trả lời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

Kết quả thực hiện cụ thể, tuyên truyền thông qua hình thức hội nghị các sở, ban, ngành  cấp tỉnh đã tổ chức 861 hội nghị, lớp tập huấn quán triệt, phổ biến pháp luật về PCTN; Công ước Liên hợp quốc về PCTN; Luật Thanh tra năm 2010; Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2012; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011... với trên 53.346 lượt người tham gia.

Về phía UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình, đặc điểm và điều kiện của địa phương mình để có những giải pháp lựa chọn nội dung, đối tượng tuyên truyền, phổ biến và áp dụng các hình thức phù hợp. Trong đó, tuyên truyền miệng là hình thức được UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng khá phổ biến.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa) đã tổ chức được 1.335 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn với hơn 89.215 lượt người tham gia; trong đó  có 260 hội nghị, lớp tập huấn quán triệt, phổ biến pháp luật về PCTN; Công ước Liên hợp quốc về PCTN; Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo... với trên 18.354 lượt người tham gia. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật  thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở cũng là một trong những thế mạnh đã được các địa phương quan tâm, khai thác sử dụng có hiệu quả. Ngoài ra các huyện, thành phố, thị xã còn cấp phát 3.732 bộ tài liệu với nhiều tin, bài có nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTN... 

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, Cơ quan Thường trực của Đề án 4061 tỉnh cho biết: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 923/KH-CT, ngày 7-8-2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch số 329/KH-UBND, ngày 3-4-2012 về thực hiện Đề án 4061.

Cụ thể: tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp như: Tổ chức “Ngày pháp luật”, biên soạn, cấp phát tài liệu, in ấn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các hội thi; chú trọng việc xây dựng tủ sách pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt câu lạc bộ...

Quan tâm phát động sâu rộng và đề ra những việc làm cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua các công việc cụ thể hàng ngày nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đấu tranh PCTN. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Hiến pháp; Luật  Phòng, chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thuế,  đấu thầu; Luật Ngân sách và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực tài chính; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 17-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14-10-2012 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống, tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, từ năm 2012 đến năm 2016” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác có liên quan.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy chế dân chủ ở cơ sở, các văn bản pháp luật quy định, công khai minh bạch tài chính trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị một cách thường xuyên. Thực hiện phổ biến pháp luật với giáo dục ý thức pháp luật, nêu gương các điển hình tiêu biểu về PCTN, lên án những hành vi tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động của Đề án 4061, cơ quan thường trực của đề án tiếp tục tăng cường việc  chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thực hiện Đề án. Thực hiện tốt  công tác củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm của đề án đạt kết quả cao. Gắn kết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực PCTN. Khen thưởng kịp thời người có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN và người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng...

Đức Thành