.

Phòng chống tham nhũng: Đã có chuyển biến tích cực, song vẫn còn nhiều hạn chế

Thứ Sáu, 25/07/2014, 16:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2014 ở tỉnh ta tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tích cực quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, công tác PCTN vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục.

 

Việc xử lý các xe quá trọng tải thiết kế, quá tải trọng cầu đường và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe được dư luận phản ánh có nhiều tiêu cực, song chưa phát hiện được trường hợp nào có hành vi nhận hối lộ.
Việc xử lý các xe quá trọng tải thiết kế, quá tải trọng cầu đường và tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe được dư luận phản ánh có nhiều tiêu cực, song chưa phát hiện được trường hợp nào có hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện các chủ trương của Ban chỉ đạo PCTN Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCTN. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN tiếp tục được nâng cao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN tiếp tục được cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt UBND  tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể, bảo đảm thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là các lĩnh vực thu chi ngân sách, cải cách hành chính...

Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ, các ngành Thanh tra, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác PCTN, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn.

Phát huy vai trò của xã hội về PCTN, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng ngừa cũng như xử lý tham nhũng. Vận động nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, thực hiện giám sát cộng đồng trong xây dựng các công trình tại địa phương. Vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN ngày càng được nâng lên, đặc biệt đã thúc đẩy được phong trào toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Các cơ quan báo chí đã chủ động thu thập và đưa tin về công tác PCTN,  kịp thời phát hiện các vụ việc tham nhũng, nêu gương những điển hình tốt, tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ.

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả. Cụ thể, về công khai, minh bạch trong hoạt động, đa số  các cơ quan, đơn vị, địa phương  đã công khai minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân giám sát và tham gia quản lý. Nhất là công khai các nội quy, quy chế; quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất; tài chính; đấu thầu các công trình có nguồn vốn từ ngân sách; tiếp nhận, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và quản lý cán bộ; quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc, các thủ tục hành chính.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong chi tiêu nội bộ, định mức tiêu chuẩn trang thiết bị và phương tiện làm việc, quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản... Việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10-5-2007 của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đến nay không phát hiện có trường hợp nào vi phạm.

Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã có 32/32 cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện  theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã có 18/30 cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi và đã có 60/126 người đã thực hiện chuyển đổi theo quy định. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo và đã có 60/60 đơn vị đầu mối kê khai với tổng số là 7.600 người đã kê khai tài sản, đạt 99,69%. Về công khai kết quả kê khai, số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 3.584 bản, chiếm tỷ lệ 47,15%; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 4.388 bản, chiếm tỷ lệ 57,72%.

Về thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập, cho đến nay sau khi các đơn vị kết thúc công khai bản kê khai tài sản thu nhập, chưa có thông tin phản ánh hay đơn tố cáo nào liên quan đến việc kê khai tài sản không trung thực hoặc không kê khai của đối tượng trong diện kê khai, cần yêu cầu giải trình, xác minh làm rõ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử được tăng cường và đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên quan. Một số vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm túc, thu hồi tài sản do hành vi vi phạm gây ra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện các vụ việc tham nhũng mà chỉ xử lý về hành chính, song đây cũng là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng chưa  phát hiện được vụ việc nào có liên quan đến hành vi tham nhũng.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ các cấp đã khởi tố điều tra 5 vụ/10 bị can và  đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 3 vụ/8 bị can. Ngành Toà án đã đưa ra xét xử hai vụ án tham ô. Qua thực hiện kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng và UBKT các cấp, chưa phát hiện trường hợp nào có hành vi tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và yếu kém trong công tác PCTN đó là: Do tính chất khó khăn, phức tạp của công tác PCTN, nên mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, nhưng đến nay còn bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Hiệu lực, hiệu quả PCTN chưa cao, chưa thực sự ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng khi mà tình hình tham nhũng vẫn xảy ra nhưng cơ chế, khả năng phòng ngừa, phát hiện để xử lý đang gặp khó khăn, trong khi thủ đoạn tham nhũng  ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện. Một số địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn mang nặng tính hình thức, chưa đi sâu vào thực chất. Việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu. Biểu hiện rõ nét là đến nay chưa có cơ quan, đơn vị, địa phương nào tự phát hiện được trường hợp nào tham nhũng.

Các vụ việc tham nhũng chủ yếu là do báo chí và quần chúng nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin, cơ quan điều tra phát hiện. Việc phát hiện sai phạm tham nhũng ở một số lĩnh vực mà dư luận quan tâm còn ít,  chậm và chưa triệt để, do đó chưa có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa sai phạm. Công tác phối hợp trong đấu tranh PCTN của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, chặt chẽ. Việc thực hiện chế độ thông tin về PCTN chưa kịp thời.

Việc tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm, còn hình thức và chưa có các giải pháp kiểm tra, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, trong khi đó báo cáo việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập chưa kịp thời. Vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức một cách kịp thời, nghiêm túc.

Công tác cải cách hành chính ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, một số lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông còn chậm, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN chưa đúng thời gian quy định làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo chung. ..

Nguyên nhân dẫn đến yếu kém là do thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật và chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố, cơ sở chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi, tổng hợp công tác PCTN, do đó công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong công tác PCTN thiếu đồng bộ. Chưa xây dựng, thiết lập được các kênh thông tin để tiếp nhận và xử lý các tin báo phục vụ cho công tác đấu tranh PCTN. Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách về PCTN chưa đủ mạnh về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị... để làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng; chưa có biện pháp hữu hiệu để khen thưởng, khuyến khích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng...

Bùi Thành