.

Ngành Thanh tra phấn đấu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95%

Thứ Năm, 10/07/2014, 15:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong thời gian tới sẽ diễn biến ngày càng phức tạp, đông người nhất là trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh ta; việc thực hiện chế độ chính sách đối với thương binh, nạn nhân chất độc da cam; nhiều công dân cố tình đeo bám khiếu kiện và có sự lôi kéo, kích động đông người, phức tạp... ngành Thanh tra quyết  tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, tham gia tiếp công dân định kỳ và đột xuất, xử lý kịp thời các đơn KNTC, đồng thời theo dõi đơn KN,TC đã chuyển để có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

Ngành quyết tâm phấn đấu  tham mưu tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KNTC đạt tỷ lệ trên 95% đối với các vụ việc được giao và giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhằm chấm dứt KNTC.

Cùng đó, ngành sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đạt tỷ lệ trên 95%; kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, ngày 19-9-2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 1366/KH-UBND ngày 28-11-2013 của UBND tỉnh đạt 100%.

Bên cạnh đó, ngành tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC để nâng cao hiểu biết pháp luật về KNTC của cán bộ, nhân dân; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC ở xã, phường, thị trấn theo Đề án  1-1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, ngành sẽ tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan và tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng cùng cấp; xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền đơn khiếu nại, đơn tố cáo tiếp nhận được, đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn KNTC đã chuyển, để có biện pháp chỉ đạo giải quyết...

Đ.T