.

Phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 06/10/2014, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), hoạt động của các hình thức tổ chức kinh tế nông thôn, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để hoạt động của các tổ chức kinh tế này đi vào chiều sâu và phát triển đúng hướng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, cần có những giải pháp phù hợp.

Mục tiêu xây dựng NTM là phát triển nông thôn theo hướng toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu và xuyên suốt chính là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Theo đó, vấn đề đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn là một trong 19 tiêu chí để xem xét, đánh giá xã đạt chuẩn NTM theo qui định. Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” và được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ngành khu vực..., kinh tế tập thể đã hoạt động có hiệu quả.

Theo thống kê, hiện tỉnh ta có 242 HTX đang hoạt động với tổng số vốn gần 1.596.784 triệu đồng, thu hút trên 115 nghìn xã viên và trên 3.886 lao động trực tiếp. Có 1.190 tổ hợp tác với hơn 20.000 thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, tín dụng và thường tập trung ở những nơi có kinh tế hàng hóa phát triển.

Một số xã phát triển mạnh tổ hợp tác như Trường Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy (huyện Lệ Thủy); Thanh Trạch, Nhân Trạch (huyện Bố Trạch). Có thể nói, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng sẽ là động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn; tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nhiều hợp tác xã gặp khó khăn trong việc huy động nguồn nhân lực để đảm đương quá trình phát triển.
Nhiều hợp tác xã gặp khó khăn trong việc huy động nguồn nhân lực để đảm đương quá trình phát triển.

Qua quá trình hoạt động, điều dễ dàng nhận ra là xu thế hợp tác và hội nhập kinh tế đã tạo cơ hội liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh giữa các HTX và doanh nghiệp giữa các vùng, miền trên cơ sở cùng có lợi.

Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và thông tin tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp các HTX từng bước khai thác và sử dụng tốt những nguồn lực sẵn có của mình như nguồn lực tài chính, nguồn lực con người..., trao đổi học tập các mô hình, điển hình áp dụng vào thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, dù vai trò của các hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng NTM đã được khẳng định, thì trên thực tế con đường phát triển của kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ta vẫn đang còn gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Ông Ngô Gia Thởi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Việc phát triển kinh tế tập thể còn gặp nhiều khó khăn bởi khi tham gia vào HTX, người dân chưa thực sự mạnh dạn trong việc đầu tư, góp vốn, huy động nguồn nhân lực để đảm đương quá trình phát triển của thành phần kinh tế quan trọng này.

Bên cạnh đó, phần lớn các HTX không có trụ sở, nhà xưởng sản xuất ổn định; không có đất thuê lâu dài, điều đó đồng nghĩa với việc các HTX chưa thể yên tâm đầu tư đổi mới công nghệ, hiệu quả sản xuất chưa cao. Ngoài ra, hầu hết các HTX đều rất khó khăn về vốn hoạt động, chưa tiếp cận được nhiều với các tổ chức tín dụng, thiếu thông tin tư vấn về chính sách tín dụng và không có tài sản thế chấp...

Để kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, thiết nghĩ cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp uỷ đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với việc phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh; có cơ chế chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ HTX để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, từng bước tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến HTX, như: về giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX, khuyến khích và hỗ trợ các HTX phát triển dịch vụ tín dụng nội bộ, hỗ trợ HTX vay vốn, xem xét bổ sung hướng dẫn về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ HTX...

Thanh Hải