.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng

Thứ Năm, 23/07/2015, 08:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Tỉnh uỷ, Đảng ủy BĐBP; sự phối hợp, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được xác định là vấn đề then chốt.

>> Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

>> Hiệu quả của một đề án

>> Chung sức xây dựng nông thôn mới

>> Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên hai tuyến biên giới

>> Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh trao đổi tình hình trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương với lực lượng an ninh và quân sự nước bạn Lào.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh trao đổi tình hình trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra song phương với lực lượng an ninh và quân sự nước bạn Lào.

Cụ thể, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp ủy, tổ chức đảng của BĐBP tỉnh đã nghiêm túc triển khai quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên.

Trong đó chú trọng các vấn đề mới có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Quy định những điều đảng viên không được làm" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp.

Hàng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến. Qua đó, tạo bước chuyển biến toàn diện về ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể, đã bổ sung, kiện toàn 135 lượt cấp ủy viên cơ sở cho 22/22 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ); tổ chức 3 lớp tập huấn cấp ủy viên cho 89 đồng chí. Đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, giai đoạn 2011-2015".

Qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ cũng như việc ban hành các nghị quyết và triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình; giữ vững mối quan hệ đoàn kết giữa tập thể cấp ủy với từng cá nhân cấp ủy viên; giữa bí thư (chính ủy, chính trị viên) với phó bí thư (cấp trưởng) và các cấp phó cùng cấp.

Nhờ vậy, vai trò, trách nhiệm của chính uỷ, đội ngũ chính trị viên được phát huy, hiệu lực của người chỉ huy được tăng cường; tính Đảng, tính chiến đấu trong sinh hoạt và trong lãnh đạo được đề cao. Qua đánh giá, phân loại tổ chức đảng hàng năm đều có trên 87% TCCSĐ đạt TSVM, không có yếu kém.

Đồng thời duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ BĐBP tỉnh với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện. Công tác phát triển đảng viên cũng đã được các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy BĐBP tỉnh chú trọng; trong đó đã chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số nhằm tạo nguồn cán bộ cho lực lượng và địa phương sau xuất ngũ.

Thống kê nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận/192 đồng chí và kết nạp được 168 đảng viên, trong đó có 15 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát cũng đã được Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức thực hiện có nền nếp, hiệu quả, góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các năm qua, Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tiến hành kiểm tra 54 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 66 cán bộ, đảng viên; đồng thời giám sát 54 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 140 cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm liền (2010-2014) Đảng bộ BĐBP tỉnh luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Không ngại hiểm nguy, cán bộ, chiến sỹ BĐBP kịp thời ứng cứu nhân dân trong bão lũ.
Không ngại hiểm nguy, cán bộ, chiến sỹ BĐBP kịp thời ứng cứu nhân dân trong bão lũ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp ủy đảng của BĐBP tỉnh phải tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Từ tình hình thực tế của Đảng bộ, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định một số giải pháp chính nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ:

Một là: Lãnh đạo quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác xây dựng Đảng nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Duy trì thực hiện tốt chế độ học tập lý luận chính trị, đẩy mạnh, tuyên truyền, học tập quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và hạn chế những tác động xấu, mặt trái của cơ chế thị trường vào đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là: Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, TCCSĐ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng, kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy và tiếp tục thành lập đảng bộ các Đồn Biên phòng khi hội đủ điều kiện. Duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình công tác toàn khóa của các cấp ủy đảng.

Phát huy tốt vai trò của các cơ quan chức năng trong tham mưu đề xuất nội dung lãnh đạo của cấp uỷ, triển khai thực hiện nghị quyết và trong hướng dẫn, kiểm tra. Duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Ba là: Xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, sâu sát, gần gũi quần chúng, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, có năng lực sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm đúng thực chất; phấn đấu giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật thông thường, không có vi phạm nghiêm trọng. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; gắn đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ với phát triển đội ngũ đảng viên.

Bốn là: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, giữ gìn đoàn kết, thống nhất, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Năm là: Thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm cho cấp uỷ viên trong triển khai thực hiện nghị quyết; nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; làm việc theo quy chế, quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy trí tuệ tập thể, vai trò của các cơ quan tham mưu; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, Ban Thường vụ và cấp ủy các cấp; thực hiện có nền nếp các chế độ công tác của Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP tỉnh, nhất là chế độ đi cơ sở để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, uốn nắn các đơn vị. Kịp thời sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đại tá Vũ Mạnh Lượng
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Bình