.

Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy, bảo đảm cho đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp "*"

Thứ Tư, 08/04/2015, 08:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 7-4-2015.

>> Hội nghị đánh giá kết quả chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị,

Sau một buổi làm việc, đến thời điểm này, Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị đã nghe Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cao với Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả về ưu điểm cũng như khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, Hội nghị chúng ta đã thống nhất rút ra được những kinh nghiệm từ thực tiễn quá trình triển khai và chỉ đạo đại hội của 21/25 đảng bộ, chi bộ cơ sở được các huyện uỷ, thành uỷ, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc chọn làm đại hội điểm. Đây là những kinh nghiệm quan trọng để trong thời gian tới chúng ta triển khai chỉ đạo nhân diện rộng ở đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành phố, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi kết thúc Hội nghị, tôi xin kết luận, nhấn mạnh lại một số vấn đề sau đây:

1. Về kết quả đạt được

(1) Công tác chuẩn bị đại hội

Xác định đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, các tổ chức đảng cơ sở đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng, triển khai Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cùng các văn bản chỉ đạo và hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là những điểm mới so với trước đây. Vì vậy, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên cơ bản nắm vững và triển khai chuẩn bị cũng như tiến hành đại hội theo đúng quy định.

- Việc xây dựng các văn kiện và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị khá công phu, thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, phát huy dân chủ, lấy ý kiến từ nhiều kênh, tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trước khi trình đại hội. Nội dung báo cáo chính trị đã bám sát tình hình, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đánh giá khách quan, toàn diện về sự lãnh đạo của đảng bộ trên các lĩnh vực, nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ; thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế cần khắc phục, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020 sát với thực tế tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã thể hiện được tính nghiêm túc trong tự phê bình, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy.

- Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành đúng yêu cầu, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, thực hiện chặt chẽ, từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đến việc giới thiệu nhân sự... Vì vậy, chất lượng nhân sự dự kiến tham gia cấp uỷ khóa mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, tuổi đời bình quân thấp hơn cấp ủy nhiệm kỳ trước, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, phương án nhân sự được giới thiệu đều bảo đảm có số dư theo quy định.

Phương án nhân sự Ủy ban Kiểm tra, nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm các yêu cầu. Nhìn chung, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, dân chủ và tạo được sự nhất trí cao trong các tổ chức đảng.

- Việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo tóm tắt các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; tiêu chuẩn, cơ cấu của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước đại hội và tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình đại hội bảo đảm chặt chẽ, khoa học, theo đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

- Công tác tuyên truyền được tập trung chỉ đạo. Một số nơi đã tổ chức tốt hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trên báo, truyền hình và truyên truyền rộng rãi trong nhân dân... tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong đảng bộ và nhân dân. Công tác bảo đảm và các mặt công tác khác được chuẩn bị tích cực, chu đáo, bảo đảm cho sự thành công của đại hội. 

(2). Về tình hình và kết quả đại hội

Nhìn chung, đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định.

- Việc thảo luận báo cáo chính trị ở các đại hội tiến hành khá sôi nổi, nội dung được chuẩn bị kỹ, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề cụ thể về tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ 2010-2015; thảo luận thống nhất những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ mới 2015-2020; trong đó chú trọng thảo luận các giải pháp để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Vì vậy, các nghị quyết đại hội đã được thông qua xác định khá rõ phương hướng nhiệm kỳ tới, các chỉ tiêu chủ yếu mang tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, đảng bộ.

- Công tác bầu cử cấp uỷ, bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được tiến hành khá tốt. Căn cứ yêu cầu của Trung ương quy định, hầu hết tại các đại hội điểm đều đạt và xấp xỉ đạt yêu cầu đề ra về tỷ lệ đổi mới cấp uỷ, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ. Một số đơn vị, như Đảng bộ xã Trung Hoá, Đảng bộ phường Quảng Thọ, Đảng bộ xã Đại Trạch, Đảng bộ Công ty khai thác công trình thuỷ lợi đổi mới trên 1/3 cấp uỷ. Tỷ lệ cấp uỷ trẻ dưới 35 tuổi bình quân đạt 16%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ bình quân đạt 14%.

Điều đáng ghi nhận là trình độ các mặt của cấp ủy khóa mới đạt khá cao. Về chuyên môn: đại học, cao đẳng chiếm 65,8%; thạc sỹ trở lên chiếm 8,7%; về lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp chiếm 14%; trung cấp chiếm 60,2%; sơ cấp chiếm 4,8%. Như vậy, có thể thấy chất lượng của cấp uỷ khoá mới tăng so với nhiệm kỳ trước.

- Việc bầu Ủy ban Kiểm tra tại phiên họp thứ nhất của cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên tại đại hội đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng.

- Việc thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đủ số lượng, cơ bản đúng cơ cấu, dự kiến, không có trường hợp phải bầu lần thứ hai. Bí thư cấp uỷ có số phiếu bầu đạt từ 95% trở lên, nhiều bí thư đảng uỷ có số phiếu bầu đạt 100%, các phó bí thư đều có số phiếu bầu đạt từ 90% trở lên.

- Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch tại các đại hội và phân công nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch khá hợp lý, khoa học, các đơn vị đại hội điểm đều có xây dựng các chương trình chi tiết. Vì vậy, các nội dung của đại hội được thực hiện liên hoàn, thông suốt theo đúng các hướng dẫn của cấp trên.

Từ những vấn đề trên, chúng ta có thể khẳng định rằng: Đại hội điểm các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kế hoạch của các cấp uỷ đề ra.

Thưa hội nghị,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị chúng ta cũng nhận thấy đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở còn có nhưng hạn chế, khuyết điểm, nổi lên là:

(1). Về chất lượng các loại văn bản:

- Báo cáo chính trị của một số đại hội còn dàn trải, nặng về liệt kê số liệu, chưa gắn với tổng kết thực tiễn; đánh giá kết quả, ưu điểm nhiều, khuyết điểm ít; xác định nguyên nhân và bài học chưa sâu sắc; chủ đề đại hội một số nơi còn rập khuôn; phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới còn chung chung, chưa thật cụ thể, chưa xác định được những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đề ra được hướng trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ mới; một số báo cáo vẫn chưa cập nhật đầy đủ những quan điểm, chủ trương mới. Một số chỉ tiêu trong báo cáo đưa ra chưa căn cứ trên cứ liệu khảo sát khoa học và tổng kết thực tiễn, tính thuyết phục chưa cao, tính khả thi và khả năng thực hiện còn hạn chế.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ một số cấp uỷ chưa thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên. Chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và mỗi cấp ủy viên về những hạn chế, khuyết điểm, trên cơ sở đó để phân tích, làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, yếu kém và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục.

(2) - Về thảo luận tại đại hội: Hầu hết các tham luận tại đại hội đều có tình trạng chung là đọc tham luận. Nội dung tham luận còn nghèo nàn, đơn điệu, ý kiến tham luận còn ít, không có ý kiến tranh luận. Một số nội dung tham luận chưa chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế và phương pháp khắc phục; tham luận ở nhiều nơi còn phản ánh thành tích của chi bộ, chỉ ra hạn chế nhưng chưa đi sâu rút ra nguyên nhân tồn tại khuyết điểm, thiếu đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực có tính đột phá.

(3)- Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy còn một số hạn chế. Một số nơi chuẩn bị nhân sự cấp ủy chưa kỹ, chưa đánh giá đúng tình hình, chưa làm tốt công tác tư tưởng, nên có trường hợp được cấp ủy cũ dự kiến tham gia ban thường vụ nhưng lại không trúng cử ban chấp hành, không trúng cử ban thường vụ cấp ủy; một số nơi không bảo đảm đổi mới 1/3 cấp ủy, không bảo đảm tỷ lệ cấp ủy viên nữ và cấp ủy viên trẻ; cá biệt, có đơn vị thực hiện chưa đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng phân công ban thường vụ cấp ủy của các đảng ủy xã, phường, thị trấn. 

- Công tác điều hành bầu cử tại các đại hội có một số mặt còn lúng túng.

- Trước, trong đại hội, một số địa phương vẫn còn một số biểu hiện cục bộ, dòng tộc, có tình trạng "vận động ngầm" trước bầu cử.

- Một số đại hội, Ban kiểm phiếu chưa nắm chắc nguyên tắc, thủ tục về nghiệp vụ bầu cử nên hướng dẫn cách thức và điều hành bỏ phiếu chưa tốt, thời gian kiểm phiếu kéo dài. 

2. Về nhiệm vụ trong thời gian tới

Từ thực tiễn công tác chuẩn bị và chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội nghị chúng ta đã rút ra được những kinh nghiệm, từ đó, để bổ sung trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội diện rộng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở như sau:

(1)- Trên cơ sở kết quả rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở, ngay sau Hội nghị này, yêu cầu các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, trước hết là các đồng chí Thường trực cấp uỷ cần tăng cường chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ đối với từng cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những đơn vị yếu kém, những đơn vị có vấn đề nổi lên hoặc có nhiều khó khăn trong công tác cán bộ. Phải tập trung sự lãnh đạo của cấp uỷ bảo đảm cho đại hội thành công tốt đẹp. Cần làm tốt việc tập huấn, hướng dẫn chi tiết các điểm mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Đây là vấn đề quan trọng không chỉ đối với các đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu mà cả đối với từng đại biểu, đảng viên tham dự đại hội. Vì vậy, cần quán triệt thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

(2)- Đối với cấp ủy cơ sở, yêu cầu đặt ra là: Chuẩn bị báo cáo chính trị phải chu đáo, nội dung thể hiện tính tổng kết thực tiễn, không nên sa vào sự vụ; tập trung làm rõ những nội dung căn bản, trọng tâm, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua. Mỗi địa phương, đơn vị phải xác định rõ được những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đơn vị mình, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới bảo đảm tính khả thi cao, tập trung phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; phải bám sát định hướng của cấp uỷ cấp trên; xác định rõ các chỉ tiêu cơ bản, nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá; bảo đảm tính logic giữa mục tiêu, chỉ tiêu đề ra với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; khắc phục tình trạng làm thiếu chất lượng như một số đơn vị vừa rồi.

(3) - Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, cả về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, việc thảo luận,... tránh tình trạng quá tập trung vào công tác bầu cử cấp ủy. Coi trọng việc thảo luận trong đại hội, cần tổ chức thảo luận tham gia ý kiến góp ý báo cáo của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên. Khuyến khích việc tranh luận để tạo không khí sôi nổi trong đại hội. Các nội dung tham luận cần được chuẩn bị kỹ, bảo đảm chất lượng. khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của địa phương, đơn vị mình.

(4) - Trong công tác nhân sự cấp ủy, cần bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình; thực hiện theo quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo...; thực hiện đầy đủ các bước theo quy định tại Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên trực tiếp.

Cần lưu ý những điểm mới về công tác nhân sự, thực hiện tốt các quy định về tuổi tái cử, số lượng cấp ủy các cấp, đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy, bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp uỷ, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, định hướng về cơ cấu ban thường vụ cấp ủy... Về công tác kiểm phiếu tại đại hội, yêu cầu các cấp uỷ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm phiếu. Vấn đề này, Văn phòng Tỉnh uỷ cần hướng dẫn, tập huấn kỹ hơn để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

(5)- Việc cử những đồng chí tham gia Đoàn chủ tịch phải là những người có năng lực, nắm vững các nguyên tắc, thủ tục, quy trình đại hội, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng. Đoàn Chủ tịch phải chuẩn bị chương trình đại hội thật chi tiết, văn bản hóa tất cả các nội dung phục vụ công tác điều hành hoạt động của đại hội, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong Đoàn chủ tịch. Phải bám sát văn bản và điều hành đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; đồng thời phải linh hoạt xử lý khi có tình huống phát sinh ngoài dự kiến.

Những vấn đề đại biểu nêu ra trong Hội nghị hôm nay, như: việc ứng cử, đề cử; luân chuyển cán bộ về cơ sở; bố trí nhân sự sau đại hội, những trường hợp không nằm trong quy hoạch nhưng khi làm quy trình nhân sự lại có phiếu tín nhiệm cao, những trường hợp bản thân hoặc có con vi phạm pháp luật... Tất cả những trường hợp này cần thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có các hướng dẫn cụ thể; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ không tái cử theo đúng quy định hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

(6)- Công tác tuyên truyền cần phải được chú trọng từ khi chuẩn bị đại hội và sau khi đại hội thành công; làm tốt việc phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng một cách cụ thể, thiết thực, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự thành công chung của đại hội; đồng thời nên có sơ kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua và phát động thi đua tiếp theo sau đại hội. Cùng với nhiệm vụ trên, phải chuẩn bị thật tốt công tác bảo đảm và các mặt công tác khác để góp phần vào thành công của đại hội.

(7)- Cuối cùng, lưu ý: Quá trình tổ chức đại hội ở các cấp cũng là quá trình chúng ta vừa thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị và tiến hành đại hội; nhưng cũng vừa đối chiếu từ những quy định, những chủ trương từ cấp trung ương, cấp tỉnh đối với thực tiễn. Trong khi đó, thực tiễn thì luôn có nhiều vấn đề nảy sinh (thực tế trong đại hội chúng ta cũng đã thấy rõ điều đó). Do đó, chúng ta vừa phải vận dụng một cách linh hoạt các quy định, hướng dẫn, vừa phải kịp thời phản ánh lên cấp có thẩm quyền để tiếp tục có những bổ sung, sửa đổi phù hợp trong quá trình thực hiện nội dung các đại hội.

Thưa hội nghị,

Thành công của đại hội điểm là cơ sở tạo khí thế quyết tâm tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở thành công, tiến tới Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại hội cấp cơ sở phải hoàn thành trong tháng 6/2015, đại hội cấp trên cơ sở phải hoàn thành trong tháng 8. Ở những đơn vị điểm như Đảng bộ huyện Minh Hóa, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ phải tiến hành cả cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm hơn. Tôi tin tưởng rằng, qua rút kinh nghiệm lần này, thời gian tới, chúng ta sẽ tổ chức đại hội các cấp đạt kết quả tốt hơn, góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Cuối cùng, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn.

---------------------------------------

"*" Đầu đề do Tòa soạn đặt.