.

Phát huy năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Hai, 20/04/2015, 08:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Trường Tam, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Võ Trường Tam, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Xác định kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Ðảng, là bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Ðảng, là trách nhiệm của toàn Ðảng, của các tổ chức đảng và đảng viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan UBKT Tỉnh ủy, Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, chủ động tham mưu, giúp UBKT Tỉnh ủy tổ chức thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng và hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của UBKT Tỉnh ủy.

Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có chất lượng và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng.

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát, yêu cầu khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Từ đó góp phần thúc đẩy và giáo dục cán bộ, đảng viên làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, nêu gương tốt cho nhân dân, củng cố, xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của tỉnh; củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chi bộ đã coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt;  đã kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan thực hiện thường xuyên, có hiệu quả việc bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ; nâng cao chất lượng rèn luyện năng lực thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ, đảng viên.

Nhiệm kỳ qua đã có 4 đồng chí tốt nghiệp cao học; 5 đồng chí tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị; đã bổ nhiệm 7 đồng chí trưởng, phó phòng, chánh, phó văn phòng. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sự đoàn kết, nhất trí trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Đã phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các tổ chức quần chúng trong cơ quan.

Đã thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao lập trường chính trị, phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã gắn việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn, có nhiều gương điển hình về sự tận tụy trong công việc, ý thức trách nhiệm, tự giác cao, đoàn kết nội bộ tốt.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát được Chi bộ, Chi ủy quan tâm và đã có chuyển biến tích cực. Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và đã thực hiện kiểm tra đối với 08 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 7 đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ giao và quy định những điều đảng viên không được làm. Các cuộc Chi bộ kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, có chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, thông qua sinh hoạt thường kỳ, qua kiểm điểm công tác lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, chi bộ đã tiến hành giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan UBKT Tỉnh ủy ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, các Chỉ thị số 18, 19, 20-CT/TU và Công văn số 531-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, Chi bộ và 3 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen do có 3 năm liên tục đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong 5 năm (2010-2014) chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy vẫn còn những tồn tại, hạn chế như lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có việc, có nội dung còn hạn chế. Tham mưu kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; một số cuộc kiểm tra thời gian còn kéo dài, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhất là về nhiệm vụ chuyên môn chưa được nhiều. Việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số đảng viên chưa rõ nét. 

Từ những kết quả đã đạt được của Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, thông báo, kết luận của cấp trên để đảng viên nắm vững. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ, đảng viên chủ động, kịp thời thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Chi bộ đề ra.

Hai là, phát huy dân chủ và thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đảng, chân tình, cởi mở, giải quyết kịp thời, thấu đáo những vấn đề tư tưởng khi manh nha phát sinh.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Bốn là, Chi ủy đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; xây dựng được mối quan hệ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Chi ủy với lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan trong công tác.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực, tận tụy, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, gương mẫu về mọi mặt, đoàn kết nhất trí cao.

Những thành quả của nhiệm kỳ qua, chính là bước tạo đà cho sự phát triển và trưởng thành của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan UBKT Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020, là cơ sở để Chi bộ phấn đấu nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ, xây dựng chi bộ vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vững mạnh toàn diện.

Võ Trường Tam
Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy