.

Kết thúc đại hội điểm các đảng bộ cơ sở huyện Lệ Thủy: Tiếp tục triển khai tốt Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc theo đúng kế hoạch

Thứ Ba, 21/04/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Huyện ủy Lệ Thủy đã thống nhất chọn Đảng bộ Ban quản lý các công trình công cộng và Đảng bộ xã Lộc Thuỷ tiến hành đại hội điểm nhiệm kỳ 2015-2020 và cả hai đơn vị tiến hành thành công tốt đẹp. Kết quả của đại hội điểm là tiền đề quan trọng để Huyện uỷ, các đảng uỷ, chi uỷ cơ sở trong toàn huyện có thêm kinh nghiệm tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở Kế hoạch của Thường vụ Huyện uỷ, đảng uỷ của hai đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đại hội, thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự , Tiểu ban tuyên truyền và bảo đảm. Các tiểu ban này đã xây dựng kế hoạch và thực hiện đúng lịch trình công tác, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho đảng uỷ chuẩn bị các nội dung của đại hội. Cả 2 đơn vị được chọn tiến hành đại hội điểm đã tổ chức đại hội trong thời gian 1,5 ngày (phiên trù bị 1 buổi, phiên chính thức 1 ngày) và đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu tổ chức đại hội.

Thông qua việc tiến hành đại hội điểm ở hai đảng bộ cơ sở cho thấy: Báo cáo chính trị đã đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ cơ sở trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đặc biệt các báo cáo đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành các đảng bộ cũng đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt; làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém để Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới rút kinh nghiệm và khắc phục.

Tại đại hội của 2 đơn vị đã có 16 lượt ý kiến thảo luận. Trong đó, Đảng bộ Ban quản lý các công trình công cộng 7 ý kiến và Đảng bộ xã Lộc Thuỷ 9 ý kiến. Nhìn chung, các ý kiến thảo luận khá tâm huyết và sâu sắc do có sự chuẩn bị chu đáo. Nội dung thảo luận đã tập trung vào những kết quả đạt được của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, những khuyết điểm, yếu kém trong thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2015; phân tích, làm rõ nguyên nhân của khuyết điểm, yếu kém. Đặc biệt, nhiều ý kiến đã tham gia vào xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội điểm ở 2 đảng bộ cơ sở đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 đủ số lượng trong một lần. Trong đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã Lộc Thuỷ nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, Ban chấp hành Đảng bộ các công trình công cộng huyện  7 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngoài ra, việc bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư ở đại hội 2 đảng bộ đều tiến hành một lần, bầu đủ số lượng, đúng dự kiến nhân sự do Đảng uỷ khoá cũ chuẩn bị, với số phiếu tín nhiệm cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội điểm các đảng bộ cơ sở huyện Lệ Thủy vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là công tác soạn thảo báo cáo chính trị ban đầu chưa tốt, nên qua phiên duyệt nội dung đại hội phải chỉnh sửa nhiều (đơn vị Lộc Thủy). Quá trình chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị số liệu còn dàn trải, tính nhận định chưa cao, nặng về tổng kết nhiệm vụ chuyên môn. Tại đại hội có một số ý kiến thảo luận còn thiếu thông tin, có ý kiến chưa gắn với thực tế đơn vị (như Đại hội Đảng bộ Ban quản lý các công trình công cộng). Trong phần điều hành các phiên bầu cử, do bầu nhiều phiên trực tiếp tại đại hội nên một số thời điểm không khí trong hội trường đại hội thiếu nghiêm trang...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế của việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cơ sở, Huyện ủy Lệ Thủy đã nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cụ thể là trong công tác chuẩn bị, các cấp ủy cơ sở cần tổ chức quán triệt sâu sắc để thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn. Việc chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự đại hội cần phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy mà trước hết là phát huy trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy để tạo sự tập trung thống nhất trong quá trình chuẩn bị các nội dung đại hội. Tôn trọng và phát huy dân chủ của cán bộ cốt cán, các tổ chức đảng trực thuộc; Ban chấp hành, Ban Thường vụ các đoàn thể trong việc tham gia góp ý văn kiện, đề án tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Ngoài ra, việc tổ chức cho đảng viên, đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện của Trung ương, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần bám sát các gợi ý, hướng dẫn để các ý kiến đóng góp đúng trọng tâm giúp cho Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp thu, bổ sung báo cáo đầy đủ, toàn diện hơn. Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng để kịp thời chấn chỉnh và tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên như đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc mới nảy sinh...

Đặc biệt, trong nội dung báo cáo chính trị cần phân bổ dung lượng giữa phần đánh giá kết quả và phần phương hướng nhiệm vụ cho tương đương, tránh trường hợp hai phần lệch nhau quá nhiều. Báo cáo chính trị cần xây dựng theo hướng đánh giá, nhận định khái quát, tránh đi vào cụ thể thiếu cô đọng trong báo cáo.

Liên quan đến việc tổ chức đại hội, các ý kiến thảo luận cần chú ý đi sâu phân tích đánh giá những ưu điểm chủ yếu và những yếu kém, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2015; đồng thời tập trung thảo luận những chỉ tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm có tính đột phá trong nhiệm kỳ tới. Ý kiến thảo luận tại đại hội của đại biểu, đảng viên cần nêu rõ ý kiến của mình về tham gia Dự thảo văn kiện của Trung ương, của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Sau thảo luận, Đoàn chủ tịch cần tiếp thu, tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu.

Đối với Đoàn chủ tịch đại hội, cần phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên phụ trách từng nội dung chương trình đại hội; các thành viên trong Đoàn chủ tịch đại hội phải chuẩn bị văn bản thật cụ thể của từng nội dung chương trình được phân công. Khi điều hành thảo luận tại phiên chính thức, ngoài các nội dung theo từng chuyên đề cần cần bố trí 1-2 tham luận, tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng của cấp trên để tạo sự phong phú, toàn diện trong quá trình thảo luận. Sau phần thảo luận, Đoàn chủ tịch cần phân công tổng hợp tiếp thu ý kiến, nếu có nhiều ý kiến khác nhau, Đoàn chủ tịch hội ý thống nhất và xin biểu quyết của đại hội.

Trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra qua hai đại hội điểm, Huyện ủy Lệ Thủy đang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc còn lại tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nguyễn Hoàng