.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Số 35-CT/TU ngày 9-4-2015).

Trong những năm vừa qua, tín dụng chính sách xã hội do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội chưa thực sự ổn định, cơ cấu chưa hợp lý, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế, chất lượng tín dụng chưa cao, cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Sự phối hợp giữa Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt chưa chặt chẽ... Do vậy, hiệu quả phục vụ tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đề ra nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc và có kết quả, nhằm góp phần quan trọng trong thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Đặc biệt, không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong việc tập trung các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn kết có hiệu quả với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác điều tra, xác định đối tượng vay vốn kịp thời, đúng quy định; phối hợp tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, chỉ dẫn đầu ra với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả. 

3. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương, chính sách về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; làm tốt công tác giám sát đối với công tác này cả về đối tượng cho vay, thực hiện chính sách cho vay và thu hồi vốn; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và các cá nhân bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cấp chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình và sử dụng vốn hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép các chương trình dự án của các tổ chức chính trị - xã hội; làm tốt công tác tổ chức tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

4. Hàng năm, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí một phần kinh phí từ ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay, triển khai thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh là đầu mối tập trung nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện về cơ sở vật chất thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội.

5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả hơn các chương trình tín dụng chính sách; nhân rộng hiệu quả mô hình hoạt động xuống cơ sở; tổ chức tốt giao dịch trực tiếp tại các điểm giao dịch tại xã, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện sống; đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức chỉ đạo triển khai có hiệu quả toàn diện các mặt hoạt động; quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ viên chức và người lao động để yên tâm gắn bó với ngành. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về tín dụng chính sách xã hội và các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của các địa phương trong tỉnh, cũng như bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các đối tượng chính sách trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi.      

7. Các huyện, thị, thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, sơ kết đánh giá tình hình và đề ra nhiệm vụ giải pháp cho thời gian đến.

8. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
HOÀNG ĐĂNG QUANG