.

Cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 12/03/2015, 08:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2014, là năm nước rút tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015; là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Công tác giao ban, đánh giá hoạt động luôn được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng.  Ảnh: A.T
Công tác giao ban, đánh giá hoạt động luôn được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng. Ảnh: A.T

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, đã cụ thể hoá các văn bản để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy của UBKT, cơ quan UBKT bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Qua đó, nâng cao được nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Mặt khác, các cấp ủy đã tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 đã đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng những vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm và nơi có vấn đề nổi lên. Năm 2014 đã kiểm tra 698 tổ chức đảng và 1.737  đảng viên; qua kiểm tra phát hiện 32 tổ chức đảng và 26 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên; giám sát 394 tổ chức đảng và 1.529 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng, đảng viên phát hiện có khuyết điểm, vi phạm đã kiên quyết xử lý nghiêm minh, về sai phạm kinh tế đã kiên quyết thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó giúp cấp ủy các cấp đánh giá đúng tình hình, có biện pháp giải quyết những vấn đề phức tạp ở cơ sở và giúp cơ sở có biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Nhận thức của một số cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát có mặt chuyển biến còn chậm, chưa gắn chức năng lãnh đạo với chức năng kiểm tra, giám sát; có nơi cấp ủy không xây dựng được kế hoạch kiểm tra, giám sát; một số cấp ủy tuy có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm; một số cấp ủy chưa phân công cấp ủy trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát mà giao cho UBKT thực hiện.

Nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa toàn diện, chưa sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị; chất lượng, hiệu quả có mặt hạn chế. Một số ban của cấp uỷ chưa thực hiện được công tác kiểm tra, giám sát, một số nơi thực hiện còn lúng túng về phương pháp. Việc lãnh đạo công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn còn hạn chế.

Năm 2015 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm kết thúc kế hoạch 5 năm 2010-2015; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, sai phạm, làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cụ thể: Cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền, học tập, các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng; mọi tổ chức đảng và đảng viên đều chịu sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng. Đồng thời, cần tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Vì vậy, các cấp ủy đảng phải trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; có chương trình, kế hoạch cụ thể và chủ động kiểm tra, giám sát, không khoán trắng cho UBKT; mặt khác, phát huy vai trò của UBKT trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng.

Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục duy trì nền nếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các nội dung kiểm tra, giám sát chương trình toàn khóa đã đề ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân phản ảnh; tập trung vào cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên để tạo tiền đề, cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo UBKT cùng cấp tổ thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, phản ánh; đồng thời, nắm chắc tình hình tố cáo, kịp thời tổng hợp để nắm chắc số lượng đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, phân loại, xử lý đơn tố cáo theo đúng quy định.

Căn cứ nội dung, đối tượng tố cáo và quy định phân cấp quản lý cán bộ để xác định cụ thể, đầy đủ những tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và tập trung chỉ đạo, xác minh, kết luận dứt điểm, nhất là những trường hợp dự kiến bố trí nhân sự cấp ủy khóa mới hoặc nhân sự đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. Trường hợp tố cáo tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền nhưng chưa xem xét, giải quyết được, hoặc đang giải quyết nhưng không thể kết thúc trước khi khai mạc đại hội, do không đủ thời gian theo quy định, kịp thời báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp mình để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo cáo UBKT cấp trên cho ý kiến.

Phối hợp với UBKT cấp trên để chỉ đạo công tác chuẩn bị và giới thiệu nhân sự UBKT, Chủ nhiệm UBKT cấp ủy cho cấp ủy khóa mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngại gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải có dũng khí đấu tranh, thật sự công tâm, khách quan, chính trực và phải vì sự nghiệp chung, vì sự trong sạch của tổ chức đảng và của đồng chí mình.

Nguyễn Thị Nga
(Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)