Phòng, chống tham nhũng:

Cần kịp thời khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra

Cập nhật lúc 22:46, Thứ Bảy, 31/12/2016 (GMT+7)

(QBĐT) - Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của tỉnh ta trong năm qua đã thúc đẩy sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, đồng thời, có tác dụng phòng ngừa, răn đe nhất định đối với tệ tham nhũng. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì công tác PCTN vẫn còn rất nhiều hạn chế, yếu kém và đây chính là lực cản không nhỏ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các giải pháp PCTN trên địa bàn cần được kịp thời  khắc phục.

Các vấn đề mà tỉnh ta cần kịp thời khắc phục đó là, còn nhiều cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN. Cùng với đó, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật ở một số nơi chưa tốt. Kỷ cương, kỷ luật chưa nghiêm, bệnh thành tích, né tránh trách nhiệm, bao che sai phạm trong nội bộ còn xảy ra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vì vậy, đã dẫn đến việc có một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, thiếu tu dưỡng, rèn luyện và đã có không ít trường hợp phạm tội tham nhũng phải xử lý trước pháp luật.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song yêu cầu về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Luật PCTN quy định nhưng cụ thể hoá trong pháp luật chuyên ngành trên từng lĩnh vực còn hạn chế. Việc tổ chức thực thi trong một số lĩnh vực vẫn chưa bảo đảm yêu cầu.

Do đó, việc thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình chưa đồng bộ. Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến các quy định về dân chủ, giám sát, thậm chí bị cản trở, vô hiệu hóa, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài, sai phạm nghiêm trọng, nhưng không được kịp thời phát hiện, xử lý. Từ thực tế đó,  thẳng thắn nhìn nhận thì tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn xảy ra.

Một vấn đề đáng nói, tuy quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đã có quy định cụ thể và được quán triệt thường xuyên, nhưng tình trạng vi phạm còn khá phổ biến. Nguyên nhân là do nhiều cán bộ, công chức, viên chức, thậm chí là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đến việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm nhiều nơi còn thiếu chặt chẽ, không nghiêm. Từ đó, chưa tạo được ý thức tuân thủ rộng rãi các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Vấn đề chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở một số sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật còn chưa thường xuyên. Trong khi việc thực hiện còn mang nặng tính hình thức, chưa kiên quyết và còn có hiện tượng nể nang, e ngại cán bộ thuộc diện chuyển đổi vị trí phản ứng. Vì vậy, có những vị trí công tác, đối tượng chuyển đổi khó thực hiện hoặc không thực hiện...

Qua kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua cho thấy, tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công vẫn còn xảy ra, biểu hiện qua nạn hối lộ và tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn.

Để thực hiện có kết quả việc tiến tới ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đầy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Và trước mắt, để thực hiện có hiệu quả hơn công tác PCTN năm 2017, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương trước tiên cần quán triệt tốt mục đích thực hiện kế hoạch công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh, đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành và trong công tác PCTN nhằm tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác PCTN.

Coi trọng việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thực hiện công tác PCTN. Chú trọng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện được mục đích đã đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa thành nhiệm vụ và các giải pháp trong chương trình, kế hoạch công tác PCTN năm 2017 của đơn vị mình. Chú ý thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, báo chí, cũng như vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi người dân trong PCTN. Kịp thời thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã phát hiện, tố cáo, tố giác những hành vi tham nhũng và có những đóng góp tích cực trong công tác PCTN tại các địa phương, đơn vị...

Đ.T
 

,
.
.
.