.

Xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013: Công bằng và khách quan

Thứ Năm, 10/07/2014, 13:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Triển khai thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 26-12-2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính  (CCHC) cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh”, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC nhằm đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai thực hiện công tác trong năm 2013.

Qua đó, chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn cũng được đánh giá, so sánh với nhau. Chỉ số CCHC cấp sở được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần; chỉ số CCHC cấp huyện được xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 90 tiêu chí thành phần.

Qua xác định cho thấy giá trị chỉ số trung bình chung của 20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt được là 70,27%, của 7 đơn vị cấp huyện là 73,39%. Đứng đầu khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là Sở Tư pháp, đứng đầu khối huyện, thành phố thuộc về UBND thành phố Đồng Hới; xếp cuối khối cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là Sở Công thương, xếp cuối khối huyện, thành phố là UBND huyện Minh Hóa.

Trong 8 lĩnh vực được đánh giá cho thấy những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở tỉnh ta tương đối khách quan, thực chất so với quá trình triển khai thực hiện CCHC theo chương trình tổng thể nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Từ kết quả công bố cho thấy, những đơn vị  đạt kết quả cao là những đơn vị năng động, coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, có sự kiểm tra, thống kê báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới cơ chế tài chính, hiện đại hóa hành chính...

Việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở tỉnh ta đang được nhiều đơn vị quan tâm.
Việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính ở tỉnh ta đang được nhiều đơn vị quan tâm.

Theo đánh giá chung, việc triển khai kế hoạch xác định chỉ số CCHC về cơ bản theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Trong quá trình triển khai, Sở Nội vụ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, được đông đảo người dân, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan nhiệt tình trả lời phiếu điều tra, khảo sát.

Việc tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm được các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nghiêm túc, khách quan, tương đối chính xác, dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao. Công tác thẩm định được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, trung thực. Kết quả chỉ số CCHC thực tế của các đơn vị năm 2013 là nguồn thông tin quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận biết được những mặt mạnh, mặt yếu của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013, từ đó tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, do lần đầu tiên triển khai xác định chỉ số CCHC nên nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực CCHC còn thiếu nên khó khăn cho việc đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu và các cơ quan liên quan chưa chặt chẽ, thường xuyên nên ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, thu thập số liệu để tự chấm điểm cho các tiêu chí. Nguồn lực (con người, tài chính) triển khai xác định Chỉ số CCHC còn thiếu.

Nhất là công tác điều tra xã hội học các nhóm đối tượng phải tiến hành với quy mô lớn, thời gian triển khai ngắn, trong khi sự phối hợp còn lúng túng, ảnh hưởng đến việc triển khai tiến độ thời gian điều tra xã hội học. Một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chưa quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, quyết liệt nên kết quả triển khai chậm so với quy định, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, không theo hướng dẫn và thiếu các tài liệu kiểm chứng. Do đó, phải yêu cầu bổ sung tài liệu và hoàn thiện lại báo cáo nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian...

Xuân Vương