.

UBND tỉnh giao trách nhiệm tập trung chỉ đạo 16 địa phương đạt xã nông thôn mới năm 2015

Thứ Sáu, 20/03/2015, 21:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-3, đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký công văn số 268/UBND-KTN về tập trung chỉ đạo 16 xã đạt nông thôn mới năm 2015.

Ngành điện tỉnh ta nỗ lực phối hợp với các địa phương, tổ chức, đoàn thể từng bước thực hiện thắng lợi tiêu chí về điện trong xây dựng NTM.
Ngành điện lực nỗ lực phối hợp với các địa phương, tổ chức, đoàn thể thực hiện tiêu chí về điện trong xây dựng NTM.

Theo đó, để tập trung chỉ đạo 16 xã đạt xã nông thôn mới (NTM) năm 2015 theo đúng kế hoạch đề ra, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí NTM chưa đạt để quyết tâm hoàn thành trong năm 2015 và phải có giải pháp giữ vững các tiêu chí đạt được; giao trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị liên quan sắp xếp lịch, định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt của các xã; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình về phụ trách các xã, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cân đối ngân sách cấp huyện để bố trí, hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và huy động động từ các nguồn lực xã hội khác để đảm bảo tỷ lệ theo cơ chế hỗ trợ đã thống nhất tại công văn số 277/VPUBND-KTN ngày 13-2 về việc chọn 16 xã để tập trung chỉ đạo đạt xã NTM năm 2015.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ban, ngành ngoài việc chỉ đạo các xã thực hiện các tiêu chí thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, cần phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xây dựng NTM ở các xã như sau: Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo xã Mai Thuỷ, Mỹ Thuỷ; Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Lệ Thuỷ chỉ đạo xã An Thuỷ; Sở Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo xã Vĩnh Ninh; Sở Công thương phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo xã Hàm Ninh; Công an tỉnh phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới chỉ đạo xã Lộc Ninh...

Định kỳ hàng tháng, các sở, ban, ngành phải có báo cáo công tác chỉ đạo và tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM (thông qua Văn phòng điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh) tại các xã được phân công trước ngày 25 hàng tháng; giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG XDNTM tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện của các sở, ngành, đơn vị, địa phương được giao báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG XDNTM tỉnh trước ngày 30 hàng tháng.

V.M