.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận

Thứ Năm, 12/03/2015, 09:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 11-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị "về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030".

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Cao Văn Định, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, với những định hướng lớn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Do vậy, việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 37-NQ/TW trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận, nắm vững những nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá hoạt động lý luận và công tác lý luận ở bộ, ngành, địa phương, đơn vị để làm rõ hiệu quả và thực trạng trong thực tiễn, từ đó chỉ đạo công tác lý luận phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37-NQ/TW, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Từ khi ban hành Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) “Về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”, công tác lý luận của Đảng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bổ sung phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 2011) và Hiến pháp năm 2013. Bước đầu đã hình thành hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế…

Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận được quan tâm, định hướng đúng, nội dung, hình thức phong phú hơn. Việc phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong nghiên cứu lý luận được coi trọng. Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đã đạt được kết quả bước đầu. Các cơ quan lý luận của Đảng, Nhà nước được tổ chức, sắp xếp lại, khắc phục một phần tình trạng phân tán, chồng chéo và kém hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác lý luận nhìn chung còn lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động lý luận còn nhiều bất cập, thiếu gắn bó mật thiết giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa cán bộ lý luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, giữa công tác nghiên cứu lý luận và công tác giảng dạy, đào tạo lý luận.

Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự coi trọng công tác lý luận, giáo dục lý luận chính trị; phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị còn có mặt bất cập; việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận còn hạn chế.

Trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển mới, Nghị quyết số 37-NQ/TW xác định rõ phương châm, nhiệm vụ lớn và các hướng nghiên cứu chủ yếu cho công tác lý luận và hoạt động lý luận của đất nước trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu: Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ tích cực triển khai nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, trước mắt để phục vụ việc thảo luận dự thảo văn kiện Đảng, tổ chức tốt đại hội các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Về lâu dài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác lý luận ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; củng cố nền tư tưởng của Đảng, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của đất nước trong tình hình mới.

Hương Trà