.

Bố Trạch: Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ Sáu, 20/03/2015, 21:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-3, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương và đại diện cử tri trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào nội dung dự thảo luật, bảo đảm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Nội dung lấy ý kiến của nhân dân huyện Bố Trạch là toàn bộ nội dung dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bao gồm 6 phần, 26 chương, 712 điều. Trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: trách nhiệm của cơ quan cóthẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức; bảo vệ người thứ ba trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; hình thức sở hữu; thời điểm xác lập quyền sở hữu và các quyền khác; điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; lãi suất trong hợp đồng cho vay tài sản...

Thanh Hải