.

Thanh tra tỉnh tập huấn pháp luật

Thứ Năm, 21/08/2014, 11:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 21-8, tại Trường Chính trị tỉnh, Thanh tra tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn pháp luật. Tham dự có đại diện một số phòng của UBND tỉnh, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể…

 

a1
Đồng chí Lê Minh Tuyên, TUV, Chánh thanh Tra tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn .

Tại lớp tập huấn này các đại biểu sẽ được giới thiệu các nội dung cơ bản, quan trọng nhất Luật Tiếp công dân và  quy trình tiếp công dân; các quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

Theo đó, Luật Tiếp công dân được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25-11-2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2014. Luật gồm 11 chương và 36 điều quy định cụ thể về trách nhiệm tiếp công dân (TCD); quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động TCD tại trụ sở TCD, địa điểm TCD của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện đảm bảo cho hoạt động TCD.

Luật Khiếu nại năm 2011 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11-11-2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2012. Luật này gồm 8 chương, 70 điều quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước; khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức; tiếp công dân; quản lý và giám sát công tác giải quyết khiếu nại.

Luật Tố cáo năm 2011 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11-11-2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2012. Luật này gồm 8 chương, 50 điều quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

Ngoài ra, lớp tập huấn cũng dành thời gian để thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo thời gian qua; hướng dẫn thêm về nghiệp vụ về tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; các quy định về minh bạch tài sản thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức… cho các đại biểu tham dự.

Đức Thành