.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai

Thứ Ba, 01/07/2014, 17:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 1-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Luật Đất đai năm 2013 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động to lớn đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Để triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, riêng UBND tỉnh đã có 1 Chỉ thị để chỉ đạo.

Tại hội nghị này, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quán triệt tinh thần của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, vì vậy cần tập trung vào những vấn đề đổi mới của Luật so với Luật Đất đai trước đây như: công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư... Sau hội nghị này, các huyện, thị, thành phố tiếp tục triển khai hội nghị tại địa phương để quán triệt tinh thần, những điểm mới của Luật Đất đai 2013 và tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những vấn đề liên quan đến đất đai cho mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cải cách hành chính nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai năm 2013.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt tinh thần Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, Luật Đất đai năm 2013 có 14 chương và 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều so với Luật Đất đai 2003. Đây là dự án Luật được chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở kết quả tổng kết đánh giá thực tiễn quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003; đồng thời đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), thể hiện được nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân.

Luật Đất đai năm 2013 có 9 nội dung đổi mới quan trọng như: quy định một cách cụ thể hơn quyền và trách nhiệm Nhà nước, tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghệp, hoàn thiện quy định về điều tra và đánh giá đất đai, tăng cường hơn việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, thiết lập sự bình đẳng trong việc cấp đất đai, đã luật hóa và quy định cụ thể trong Luật nhiều nội dung...

Hiền Chi