.

Từ ngày 1-10, tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014

Thứ Hai, 22/09/2014, 15:01 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn với chủ đề “Ngày pháp luật-Ngày thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”.

Theo đó, tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định... quan trọng mới ban hành, liên quan đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Ngoài ra, tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Được biết, các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2014 sẽ được tổ chức trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 3 đến 9-11. Ngoài chủ đề của toàn quốc “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Quảng Bình sẽ tập trung tuyên truyền và thực hiện theo chủ đề  “Ngày pháp luật-Ngày thượng tôn Hiến pháp và pháp luật”.

Minh Văn