.
Phòng, chống tham nhũng:

Tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 08/08/2014, 16:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận định tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh ta đang có chiều hướng ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện và khó khăn trong đấu tranh phòng ngừa do đối tượng tham nhũng ngày càng có nhiều hình thức đối phó. Đáng chú ý là hiện tượng tiêu cực, tham nhũng thường xảy ra phổ biến ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ... Đặc biệt trong thời gian  này, dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh ta  được triển khai toàn tuyến, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

 

Việc thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh ta được nhận định dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
Việc thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh ta được nhận định dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trước diễn biến tình hình như vậy, UBND tỉnh đã đưa ra và yêu cầu  các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể... tăng cường thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cơ bản về  thực hiện công tác PCTN sau:

Trước hết cần tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện đúng yêu cầu, có hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP, ngày 6-12-2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” giai đoạn 2012-2016; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Quyết định số 3368/QĐ-UBND, ngày 25-11-2009 và Quyết định số 2539/QĐ-UBND, ngày 4-10-2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI); Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 11-6-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 11-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 19-CT/TU về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Chỉ thị số 20-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục, đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN gắn với việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội; thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống giáo dục theo Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1107/KH-UBND, ngày 24-9-2013 của UBND tỉnh. Trong đó, đặc biệt tập trung tuyên truyền, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định hướng dẫn thi hành như Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, ngày 17-6-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP, ngày 8-8-2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo xử lý đối với các tập thể và cá nhân chậm thực hiện kê khai, không kê khai tài sản, thu nhập và không công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, Chương trình hành động của Chính phủ, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp dân cư, các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện công tác PCTN. Đi liền với đó là việc chú trọng nhân rộng điển hình trong công tác PCTN gắn với khen thưởng người có thành tích và bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng; đôn đốc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về PCTN theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, các cấp, nhất là ngành Thanh tra, Kiểm tra Đảng, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng đúng pháp luật. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và định kỳ báo cáo về kết quả thực hiện công tác PCTN theo quy định.

Thực hiện tốt việc hướng dẫn, tổng hợp báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh và thực hiện các giải pháp PCTN đã đề ra của năm 2014 và các năm tiếp theo.

Đức Thành