.

Chuyển đổi 13.517ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang rừng sản xuất

Thứ Năm, 11/06/2015, 13:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo quy hoạch 3 loại rừng đã được Chính phủ phê duyệt, ngày 10-6, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 616/UBND-KH về việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất đến năm 2020 với diện tích 13.517ha.

a
Rừng nghèo kiệt ở Công ty TNHH MTV LCN Long Đại nằm trong kế hoạch chuyển đổi.

Theo đó, huyện Tuyên Hóa sẽ chuyển đổi cải tạo 4.755ha; huyện Quảng Ninh 6.055ha; huyện Minh Hóa 2.025ha và Công ty TNHH MTV LCN Long Đại 682ha. Đối tượng rừng được áp dụng cải tạo là rừng tự nhiên có trữ lượng rất thấp, chất lượng kém; khả năng tăng trưởng và năng suất rừng thấp.

Điều kiện rừng chuyển đổi cải tạo phải bảo đảm 2 tiêu chí: Khu rừng tự nhiên ở trạng thái nghèo kiệt (không thuộc rừng núi đá) và các loại trạng thái rừng, gồm rừng gỗ lá rộng thường xanh, nửa rụng lá; rừng gỗ lá rộng rụng lá theo mùa; rừng lá kim; rừng tràm; rừng ngập mặn; rừng tre nứa; rừng hỗn giao loài tre, nứa, gỗ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp-PTNT thẩm định, phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt của chủ rừng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thiết kế cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đúng trình tự quy định của Bộ Nông nghiệp-PTNT...

Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất phải thực hiện ngay việc trồng lại rừng và hoàn thành trồng lại rừng trên toàn bộ diện tích cải tạo trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm khai thác, phát dọn thực bì rừng tự nhiên nghèo kiệt.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chuyển đổi những diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt không còn khả năng phục hồi thành rừng (nếu áp dụng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên bằng trồng lại cây rừng) để khôi phục thành rừng có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn.

Tr.T