.

Tuyên Hóa: Đẩy mạnh thực hiện thu, chi ngân sách năm 2014

Thứ Năm, 14/08/2014, 12:21 [GMT+7]

(QBĐT) - Những tháng đầu năm nay, mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ổn định và phục hồi kinh tế vĩ mô, tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện miền núi Tuyên Hóa vẫn còn không ít khó khăn.

Những khó khăn lớn nhất được chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa xác định là: Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; triệt để tiết kiệm, tiếp tục cắt giảm đầu tư công; thực hiện miễn, giảm thuế cho các đối tượng chịu thuế theo Luật Thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh công tác quản lý thuế theo Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Trong khi đó, với đặc thù của huyện miền núi còn nghèo, nguồn thu ngân sách trên địa bàn chưa bảo đảm tính vững chắc, số thu đưa vào cân đối ngân sách chủ yếu là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số thu ngân sách địa phương những lại phụ thuộc vào khả năng sản xuất kinh doanh thiếu ổn định của các doanh nghiệp.

Thông kê số thu ngân sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa 6 tháng đầu năm 2014 là trên 23 tỷ đồng, đạt 56,2% dự toán tỉnh giao, 56,1% dự toán huyện giao và bằng 88,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó số thu đưa vào cân đối ngân sách là 16, 7 tỷ đồng (làm tròn số-PV). Nhiều khoản thu đạt cao như: Thu lệ phí trước bạ đạt 76,9% dự toán tỉnh, huyện giao, tăng 34,7% so cùng kỳ năm trước; thu phí và lệ phí đạt 121,1% dự toán tỉnh giao, đạt 125% dự toán huyện giao và tăng 333,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu có số thu đạt thấp như: thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt 2,3% dự toán huyện giao, thu cấp quyền sử dụng đất 40% dự toán giao. Đặc biệt, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu ngân sách trên địa bàn nhưng cũng chỉ đạt 46,1% dự toán giao. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện Tuyên Hóa là gần 214 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng góp phần tạo nguồn thu ngân sách đáng kể trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.
Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng góp phần tạo nguồn thu ngân sách đáng kể trên địa bàn huyện Tuyên Hóa.

Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách thời gian qua, huyện Tuyên Hóa cũng đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, đó là: Việc phân bổ, lập và công khai dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định. Công tác quyết toán nguồn vốn xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách chưa kịp thời; công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản của một số chủ đầu tư chậm, nhiều sai sót và còn để thất lạc hồ sơ. Một số công chức làm công tác kế toán năng lục chuyên môn nghiệp vụ hạn chế...

Chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa là mùa mưa bão bắt đầu. Đây cũng là giai đoạn khó khăn trong thực hiện công tác thu, chi ngân sách của địa phương cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bởi vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2014, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên cơ sở dự toán thu chi ngân sách đã được giao tiến hành rà soát lại, chủ động phối hợp với cơ quan thuế đôn đốc các đội thuế, cán bộ thu tích cực khai thác, thu nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước như phí chứng thực, phí chợ, phí bến bãi,...

Đồng thời có biện pháp khắc phục nợ hộ khoán như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng đối với các loại phương tiện vận tải. Mặt khác, Chi cục Thuế huyện cần phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn; rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn có khả năng tăng thu để bù đắp phần giảm thu do thực hiện chính sách thuế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế để bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; phân tích, đánh giá chính xác số thuế nợ đọng của từng đơn vị để tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhằm giải quyết dứt điểm nợ đọng thuế kéo dài đã nhiều năm; có biện pháp thực hiện chống thất thu ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và chủ động nuôi dưỡng nguồn thu.

Một trong những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2014 mà huyện Tuyên Hóa đặt ra nữa là đẩy mạnh và tăng thu các khoản thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cấp quyền sử dụng đất... Tăng cường tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí.

Đẩy mạnh công tác quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo tinh thần Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-7-2013 của UBND tỉnh. Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để hoàn thành, đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ.

Để giải quyết khâu yếu của cán bộ, UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm công tác tài chính, đặc biệt là công chức làm công tác kế toán các xã, thị trấn và ở các trường học. Vấn đề quan trọng nhằm góp phần ngăn chặn tiêu cực, bảo đảm điều kiện sử dụng hiệu quả hơn ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương là phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý kinh tế-tài chính ở cơ sở.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQVN các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, qua đó giúp nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Khó khăn vẫn còn ở phía trước, song với những giải pháp cụ thể được đưa ra, hy vọng việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách của huyện Tuyên Hóa sẽ tiến hành thắng lợi.

Nguyễn Hoàng