.

Đảng bộ xã Lâm Trạch: Nỗ lực lãnh đạo phát triển kinh tế, đưa xã thoát nghèo bền vững

Thứ Tư, 21/10/2015, 09:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Là xã thuộc vùng 135 của huyện, Lâm Trạch (Bố Trạch) là địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị do đó cũng gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên thời gian qua, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhân dân Lâm Trạch đã đoàn kết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Sĩ Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lâm Trạch cho biết: Đảng bộ xã hiện có 148 đảng viên, sinh hoạt ở 12 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy. Thời gian qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được triển khai kịp thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; từ đó đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Đường về xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch hôm nay.
Đường về xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch hôm nay.

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện việc đổi mới trong công tác cán bộ nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Nền nếp sinh hoạt Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt được giữ vững. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo để từng bước cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, nhất là việc ra nghị quyết và chương trình hành động hàng quý, hàng tháng cụ thể để tổ chức lãnh đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện một cách chặt chẽ.

Công tác dân vận của Đảng bộ và hệ thống chính trị được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, công chức.

Thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Từ kết luận được rút ra tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung đưa ra các giải pháp để sửa chữa, khắc phục. Tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ, đảng viên hàng năm.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập các nghị quyết và xây dựng chương trình hành động gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về  “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó làm chuyển biến mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm công vụ...

Theo đó hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền được tăng cường, tạo uy tín cao trong vai trò lãnh đạo; tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế-xã hội hàng năm của xã.

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Lâm Trạch luôn coi trọng tính hiệu quả từ việc phát huy tiềm năng; tập trung sản xuất nông - lâm nghiệp; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Nhờ đó, kinh tế của xã đã có sự phát triển không ngừng: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo việc làm, giải quyết vấn đề lao động, tăng thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống cho nhân dân. Nền kinh tế chuyển biến khá, năng suất các loại cây trồng tăng 11,5%; dịch vụ tăng 2,3 lần; ngành nghề nông thôn tăng 87,7% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ bình quân hộ nghèo giảm hàng năm đạt 14%; thu ngân sách trên địa bàn 5 năm đạt 2,8 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Lâm Trạch đã tập trung lãnh đạo phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, đến cuối năm 2015, toàn xã có 2/2 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, 47% gia đình đạt gia đình văn hóa; cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Lâm Trạch vẫn còn rất nhiều khó khăn do kinh tế phát triển chưa mạnh và thiếu tính ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (dự kiến cuối năm 2015 còn dưới 30%), nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn hạn chế; công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập...

Thực tế đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã Lâm Trạch phải phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung trí tuệ, huy động mọi nguồn lực, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra: thu ngân sách trên địa bàn mỗi năm đạt 564 triệu; tổng thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 15,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm từ 3-4%; hoàn thành 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới... quyết tâm đưa Lâm Trạch thoát nghèo bền vững và từng bước phát triển đi lên.

P.V