.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát "*"

Thứ Năm, 10/09/2015, 10:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Phát biểu kết luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015.

>> Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015

Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể hội nghị,

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Qua nghe báo cáo trình bày tại hội nghị và ý kiến thảo luận của các đại biểu, nhìn chung, hội nghị cơ bản thể hiện sự đồng tình cao với các nội dung của báo cáo; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với Tỉnh uỷ về những nội dung có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến của các đồng chí. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập hợp các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm báo cáo với Trung ương, đồng thời, sẽ nghiên cứu những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh để sớm giải quyết. Về những đề xuất, kiến nghị thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung và rút kinh nghiệm để sớm có biện pháp triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Trước khi kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu một số vấn đề chính sau đây.

Thưa các đồng chí,

Đến thời điểm này, chúng ta đã hoàn thành tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ còn hơn một tháng nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình. Nhìn lại trong nhiệm kỳ qua, mặc dù trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh nhà còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đã đạt được những kết quả đáng nghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng còn những tồn tại, thiếu sót như trong báo cáo và ý kiến của các đại biểu đã phân tích một cách toàn diện, đầy đủ, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc. Có thể nói, từ thực tiễn qua 5 năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở tỉnh ta, hội nghị chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ hoạt động của mình. Dưới đây, tôi xin nhấn mạnh tổng kết một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực tế cho thấy, ở đâu, nơi nào, cấp ủy mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy có nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra, giám sát, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì ở nơi đó, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng cao.

Từ bài học này, chúng ta nhìn lại trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chú trọng triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đã cụ thể hóa bằng các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Có thể nói, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng lên khá rõ so với nhiệm kỳ trước đây.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chúng ta vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát chưa được đầy đủ, chưa gắn chức năng lãnh đạo với chức năng kiểm tra, giám sát; một số nơi chưa phân công cấp ủy trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát mà giao khoán trắng cho Ủy ban Kiểm tra thực hiện, chủ yếu là ở cơ sở. Đây là một khâu yếu trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp phải kịp thời, có hiệu quả. Bài học này đòi hỏi sự chủ động, tích cực của Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Nhìn lại 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra ba cấp đã có nhiều cố gắng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đã chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tương đối toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, trong đó, có một số nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn so với nhiệm kỳ trước, như kiểm tra tài chính đảng, giám sát theo chuyên đề và giải quyết tố cáo tổ chức đảng,... Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra ba cấp đã chủ động khảo sát, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số Ủy ban Kiểm tra chưa làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số nơi tham mưu chưa sâu, trình độ, năng lực cán bộ kiểm tra hạn chế. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm còn ít, có nơi nhiều năm không thực hiện được do tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bản lĩnh, năng lực, trình độ hạn chế. Đó là một khâu yếu cần được khắc phục, tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ này sẽ được thực hiện một cách quyết liệt hơn.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải được mở rộng và kết quả kiểm tra, giám sát phải được kết luận một cách khách quan, chính xác. Đây là bài học hết sức quan trọng.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm và những nơi có vấn đề nổi lên, như quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai,... Nhìn chung, các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả. Việc giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện cơ bản kịp thời, kết luận chính xác, khách quan; việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

Tuy nhiên, có nơi cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn thiếu trọng tâm, trọng điểm và chưa sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ yếu là các đơn vị cơ sở do nhận thức, trách nhiệm còn thiếu sự quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Mặt tồn tại trong công tác giám sát là chưa coi trọng giám sát phòng ngừa và phát huy nhân tố tích cực. Chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại chưa cao, chính vì vậy, có một số vụ việc kéo dài, giải quyết thiếu dứt điểm.

Thực tế cho thấy, qua một số đại hội đảng bộ cấp cơ sở vừa rồi, đã chỉ ra một số nơi còn xẩy ra tình trạng mất đoàn kết, mất dân chủ; vai trò tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn yếu; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn nhiều; xử lý kỷ luật không nghiêm còn xẩy ra ở một số tổ chức đảng. Đó là những điểm yếu trong công tác kiểm tra, giám sát, đòi hỏi chúng ta cần chấn chỉnh, sửa chữa để làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thứ tư, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là đối với tổ chức đảng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan chức năng được tăng cường và hiệu quả hơn. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ cấp ủy ban hành 33 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức đảng, cơ quan, ban, ngành có liên quan, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thẩm tra, xác minh, kết luận chính xác, khách quan các nội dung kiểm tra, nhất là những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với một số ban, ngành có liên quan chưa thường xuyên, kết quả còn hạn chế, nhất là trong việc rà soát các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật để chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, trong việc xem xét, giải quyết tố cáo, đôn đốc thực hiện các kết luận đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ năm, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Đây là điều kiện tiên quyết, có tính chất quyết định để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đến nay, Ủy ban Kiểm tra ba cấp được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, điều phấn khởi là, Ủy ban Kiểm tra hai cấp được kiện toàn đủ về số lượng, chất lượng được nâng cao so với nhiệm kỳ trước. Đây là một cố gắng lớn.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, vẫn còn một số cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Phương pháp công tác, năng lực, trình độ của một số cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn diễn biến phức tạp; phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đây là những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra tiếp tục tồn tại.

Trong Đảng bộ tỉnh ta vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, nói chưa đi đôi với làm, trách nhiệm yếu kém, chưa thực sự tiền phong, gương mẫu; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn có hiệu quả, trong khi đó, một số tổ chức đảng chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Tình hình đó, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới, nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, sai phạm, làm trong sạch nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí cần quán triệt đầy đủ phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo. Dưới đây, Tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các quy định, quy chế của Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nhận thức rõ rằng: “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát”. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng phải trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để tiếp tục xẩy ra tình trạng “Một số cấp ủy, tổ chức đảng không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát mà giao khoán cho Ủy ban Kiểm tra thực hiện”.

Tăng cường đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Mặt khác, phải không ngừng phát huy vai trò chủ động, tích cực, nhiệt tình của Ủy ban Kiểm tra trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng.

Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu ở một số ngành, lĩnh vực trọng yếu; những nơi dễ xẩy ra vi phạm, như xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài chính, ngân hàng, công tác cán bộ,...

Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục rà soát các cuộc kiểm tra, những kết luận qua kiểm tra, giám sát để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Có những vụ việc nếu có tình tiết phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra ba cấp cần chủ động, kịp thời tham mưu, giúp cấp uỷ khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa, hằng năm; tham mưu cấp uỷ sớm ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra cấp mình sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời và có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Trước mắt, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI không còn nhiều nhưng hiện nay có một số đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, nội dung chủ yếu là các vấn đề về giải quyết đất đai, giải phóng mặt bằng, tố cáo về bằng cấp, trách nhiệm giải quyết của người đứng đầu,... Tôi đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để kết luận dứt điểm trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách kiên quyết, kịp thời, triệt để, tránh kiểm tra hình thức, gắn kết quả hoạt động giám sát với việc chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính; kiểm tra không chỉ phát hiện sai phạm để xử lý kỷ luật mà cần đề cao chức năng răn đe, ngăn ngừa và giáo dục.

Thứ tư, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí.

Thứ năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp có trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp ủy cấp mình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và nghiệp vụ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngại gian khổ, không ngại va chạm, không nể nang, né tránh, phải có bản lĩnh, dũng cảm, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đại hội đảng bộ các cấp, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cấp cơ sở phải vững vàng, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết chuyên đề; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Các phiên họp của cấp ủy, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy liên quan đến kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát phải được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để Đảng bộ và nhân dân giám sát. Thực tế trong nhiệm kỳ qua, vấn đề này chúng ta chưa làm được. Đồng thời, phải coi trọng biểu dương, tuyên truyền những tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phê phán những trường hợp vi phạm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Từ kết quả Hội nghị hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nói chung và của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp nói riêng sẽ có nhiều tiến bộ mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đại biểu và các đồng chí dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và xin kết thúc hội nghị tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn.

------------------------------------------------------------

"*" Đầu đề do Tòa soạn rút trong bài phát biểu.