.

Đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 04/09/2015, 09:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, bao quát toàn diện các lĩnh vực, đã làm rõ những kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và các chương trình trọng tâm, các giải pháp trong 5 năm tới.

* Đồng chí Nguyễn Duy Viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh):

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi thấy rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, bố cục hợp lý, nội dung chặt chẽ, đánh giá đúng thực trạng tình hình cả những thành tựu và khuyết điểm, hạn chế trên các lĩnh vực; chỉ rõ được nguyên nhân, trong đó đã phân tích làm rõ những nguyên nhân chủ quan...

Đặc biệt về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015-2020, tuy ngắn gọn, nhưng phản ánh đầy đủ các nội dung của đời sống xã hội và thể hiện quyết tâm chính trị, mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của tỉnh.

Ngoài ra, tôi đề nghị cần tăng cường các giải pháp kiên quyết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chống tham nhũng và xử lý tham nhũng, có các giải pháp hữu hiệu trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để phát triển kinh tế và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quản lý tốt vật tư cho sản xuất nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ về vật tư và đầu ra tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân.

* Đồng chí Nguyễn Quang Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh:

Về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, tôi nhất trí với đánh giá nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.  Dự thảo Báo cáo chính trị đã đánh giá đầy đủ các nội dung, lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; các thành tựu đạt được có số liệu minh chứng, so sánh thuyết phục.

Trong phần khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, dự thảo đã phân tích, đánh giá mặt khách quan, chủ quan, trong đó đã nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là chính, đó là: “do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, khả năng cụ thể hóa, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước của các cấp ủy, chính quyền còn yếu, thiếu nhạy bén, sáng tạo, quyết tâm chưa cao”. Đây là đánh giá rất mạnh dạn, thẳng thắn, dám nhìn vào sự thật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tôi cho rằng việc đánh giá các chỉ tiêu đạt hoặc không đạt cần có sự so sánh với chỉ tiêu phấn đấu của nhiệm kỳ trước để vấn đề được rõ hơn. Ngoài ra, cần đánh giá thêm công tác quản lý về đầu tư xây dựng và quá trình sử dụng các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn. Thực tế một số tuyến đường vừa mới khánh thành và đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Trang 5, khổ cuối cùng dưới lên, nên đánh giá rõ hơn kết quả về xây dựng nông thôn mới; vì Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chương trình lớn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành, nhưng báo cáo chính trị đánh giá còn quá khái quát. Cần đánh giá sâu hơn về công tác xây dựng Đảng và lề lối làm việc; việc lãnh đạo và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết thành đề án, chương trình hành động của địa phương. Phân tích sâu hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan vai trò tổ chức đảng...

H.Tr (thực hiện)

* Đồng chí Lê Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh:

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí cao với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tôi cho rằng dự thảo đã có sự chuẩn bị công phu, bao quát toàn diện các lĩnh vực, đã làm rõ những kết quả, nguyên nhân, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ, các mục tiêu chủ yếu, các khâu đột phá và các chương trình trọng tâm, các giải pháp trong 5 năm tới.

Tôi xin góp ý về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tại mục V: “Phát huy dân chủ Xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể”. Về khuyết điểm hạn chế, trang 16 dòng 7 từ dưới lên có một ý cuối cùng là: “Một số phong trào thi đua, cuộc vận động của Mặt trận và đoàn thể còn chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả thấp”.

Theo tôi thì nên thay cụm từ “còn chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả thấp” bằng cụm từ “vẫn còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao” và bổ sung thêm cụm từ “một số tổ chức” vào trước cụm từ “... đoàn thể còn chồng chéo, trùng lặp, hiệu quả thấp” để trở thành câu “Một số phong trào thi đua, cuộc vận động của Mặt trận và một số tổ chức đoàn thể vẫn còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao”.

Ở mục VI: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ”. Tại trang 20, khổ thứ 2 từ trên xuống, nên thay từ “tổ chức đảng” thành “cấp ủy đảng” và nên bỏ cụm từ “của tổ chức đảng” sau cụm từ “ý thức” để trở thành câu “Qua kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp cấp ủy đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục khuyết điểm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Vì sai phạm là ở cấp ủy đảng và đảng viên chứ không phải sai phạm của tổ chức đảng, đồng thời phát huy ưu điểm hay khắc phục khuyết điểm cũng là của cấp ủy đảng và đảng viên chứ không phải là tổ chức đảng; ý thức của cán bộ, đảng viên chứ không thể là ý thức của tổ chức đảng.

Lan Chi (thực hiện)