.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ Bảy, 15/08/2015, 10:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Đồng chí Lê Công Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trả lời phỏng vấn Báo Quảng Bình.

>> Dấu ấn Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

>> Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp

- Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua?

- Đồng chí Lê Công Hữu: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015, trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức; đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động được các cấp ủy triển khai tích cực, có hiệu quả, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đảng bộ. Hình thức, phương pháp nghiên cứu, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước được đổi mới, phong phú đa dạng; có trên 95% cán bộ, đảng viên và 90% đoàn viên, hội viên tham gia học tập các nghị quyết của Đảng.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Quy định số 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được cấp ủy các cấp trong đảng bộ chú trọng đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chú trọng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo kiện toàn 48 lượt cấp ủy cơ sở; thành lập mới và tiếp nhận 9 tổ chức cơ sở đảng; chuyển giao và giải thể 4 tổ chức đảng.

Đến nay, Đảng bộ Khối có 68 đảng bộ, chi bộ cơ sở, tăng 6 tổ chức cơ sở đảng (11,5%) so với đầu nhiệm kỳ. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp, thực chất và đúng quy định; bình quân hàng năm, có 83,1% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 37,4 % đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu), tăng 2,1% so nhiệm kỳ trước; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 14,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được chú trọng, đã kết nạp được 926 đảng viên mới, tăng 11,3% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỷ lệ trung bình hàng năm đạt 6,01%/ tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, vượt 0,51% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III đề ra. Đến nay, Đảng bộ Khối có 3.428 đảng viên, chiếm 28,6%/ tổng số lao động của toàn khối.

Đồng chí Lê Công Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, kiểm tra công trình sửa chữa nền mặt đường 9B do Công ty CP sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình thi công.
Đồng chí Lê Công Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, kiểm tra công trình sửa chữa nền mặt đường 9B do Công ty CP sửa chữa đường bộ và xây dựng tổng hợp Quảng Bình thi công.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đi vào nền nếp; các khâu trong công tác cán bộ, đánh giá, nhận xét cán bộ bảo đảm khách quan, đúng quy định, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ định bổ sung 50 cấp ủy viên cơ sở, chuẩn y bổ sung các chức danh lãnh đạo của cấp ủy cơ sở cho 37 đồng chí và kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; nhận xét, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và quy hoạch cán bộ các chức danh thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý cho 102 lượt đồng chí; đồng thời cử 84 cán bộ đi học trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 39 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tiến hành 15 cuộc kiểm tra, 15 cuộc giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và giám sát 18 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên; chỉ đạo tiến hành kiểm tra 13 cuộc về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 18 cuộc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và 4 cuộc về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI).

Các đảng ủy, chi ủy cơ sở kiểm tra 218 lượt tổ chức đảng, 900 đảng viên; giám sát 203 tổ chức đảng, 1.828 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 34 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối thực hiện 14 cuộc kiểm tra chuyên đề; kiểm tra 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên là cấp uỷ viên cùng cấp và cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp 2 cuộc; giám sát 11 cuộc đối với tổ chức đảng và 19 đảng viên...; đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cơ sở kiểm tra 407 lượt tổ chức đảng, 2.547 lượt đảng viên; giám sát 250 lượt tổ chức đảng, 840 lượt đảng viên.

Công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của quần chúng ở cơ sở, giữ vững sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng cao. Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khoá phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và các cơ quan liên quan, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy trong từng thời kỳ.

- Phóng viên: Vậy, những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015 là gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lê Công Hữu: Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu doanh nghiệp chưa nhanh nhạy, nắm chắc và dự báo chưa sát tình hình để đề ra các giải pháp xử lý kịp thời, dẫn đến hoạt động kém hiệu quả.

Một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy chế làm việc không nghiêm, đội ngũ cán bộ còn yếu và thiếu ổn định; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Một số cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác vận động quần chúng và phát huy dân chủ; chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; năng lực lãnh đạo và triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết còn hạn chế, thiếu đồng bộ và các biện pháp cụ thể; công tác quản lý đảng viên không khoa học. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị chưa được phát huy và nâng cao...

- Phóng viên: Trên cơ sở những thành tích đã đạt được và hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng chí có thể cho biết về phương hướng, mục tiêu và đặc biệt là các giải pháp mà Đảng bộ Khối đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí Lê Công Hữu: Quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ Khối và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong khối 5 năm tới là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo doanh nghiệp huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đồng thời tập trung lãnh đạo và định hướng các doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh; tích cực và chủ động tham gia các chương trình trọng điểm của tỉnh; cải thiện đời sống và tạo việc làm cho công nhân lao động...

Từ đó phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp từ 10%/năm trở lên, bình quân chung của toàn khối là 12%/năm. 100% doanh nghiệp nộp đủ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên. 100% doanh nghiệp làm ăn có lãi, bảo toàn và phát triển vốn. Giải quyết đủ việc làm thường xuyên cho 100% người lao động ở các doanh nghiệp. Thu nhập của người lao động hàng năm bình quân tăng 10% trở lên. 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động... cho người lao động.

100% các đơn vị thực hiện tốt  việc học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Có 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của đảng bộ...

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong tình hình mới; tập trung nâng cao vị trí, vai trò tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảng các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục có hiệu quả những hạn chế tồn tại, tin chắc rằng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hương Trà (thực hiện)