.

Xây dựng phường Đồng Phú đạt chuẩn văn minh đô thị

Thứ Hai, 22/06/2015, 14:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đồng Phú khẳng định: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã đoàn kết, tích cực phấn đấu đưa phường Đồng Phú phát triển toàn diện, lên một tầm cao mới, trở thành một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Hới văn minh, hiện đại. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiệu quả điều hành của chính quyền nâng lên, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới.

 

Phường Đồng Phú hôm nay.
Phường Đồng Phú hôm nay.

Đảng bộ phường Đồng Phú có 781 đảng viên, sinh hoạt tại 32 chi bộ và 4 đảng bộ bộ phận (12 chi bộ trực thuộc). Phường Đồng Phú là một trong những địa phương của thành phố Đồng Hới thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường. Vấn đề nhất thể hóa tạo sự thống nhất cao trong trong tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, được sự ủng hộ từ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.

Thời gian qua, Đảng bộ phường luôn quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình, từng cấp ủy, cơ quan, chi bộ đảng trực thuộc đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém từ đó có kế hoạch khắc phục, sửa chữa cụ thể trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhanh chóng được tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ, tiếp thu, sửa chữa, khắc phục.

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành việc làm thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày 25 hàng tháng. Từ học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn, góp phần giữ gìn những giá trị đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, Đảng bộ đã chú trọng triển khai tốt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ý thức cán bộ, đảng viên được nâng lên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khắc phục tác phong quan liêu, cơ hội, cục bộ, công việc xao nhãng ở một số cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Hàng năm, tỷ lệ chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ cao, không có chi bộ, đảng bộ bộ phận yếu kém. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%, trong đó đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trên 80%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt bình quân 2% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ. Trong nhiệm ký, đã kết nạp 65 đảng viên mới. Đảng bộ phường đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 2 năm liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Với vị thế là phường trung tâm thành phố Đồng Hới, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Đồng Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tăng năng suất và hiệu quả trên một đơn vị diện tích, đáp ứng với nhu cầu thiết yếu của thị trường. Giá trị dịch vụ, thương mại; tiểu thủ công nghiệp năm 2015 chiếm 98,4% tổng thu nhập xã hội của phường; giá trị sản xuất nông nghiệp chỉ còn 1,6%.

Dịch vụ thương mại trên địa bàn phường phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Giá trị dịch vụ thương mại tăng từ 228 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 438 tỷ đồng năm 2015, vượt 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chợ và các trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh buôn bán mở rộng về quy mô, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 44 tỷ đồng năm 2010 lên khoảng 84 tỷ đồng năm 2015, tăng bình quân 18,2%. Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 143 đơn vị lên 168 đơn vị năm 2015.

Các thành phần kinh tế phát triển mạnh với sự đan xen giữa kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình. Trên địa bàn phường hiện có 224 doanh nghiệp, 168 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cho 1.400 lao động.

Kinh tế phát triển ổn định gắn với việc huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm từ 1,06% năm 2010 xuống còn 0,63% năm 2015. Bình quân hàng năm phường giải quyết việc làm cho trên 500 lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 35- 40 triệu đồng. Giáo dục- đào tạo; y tế, dân số gia đình và trẻ em; văn hóa, thể dục, thể thao chuyển biến rõ nét; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đồng Phú lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020 xác định: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu xây dựng phường Đồng Phú trở thành phường văn minh đô thị.

Để thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân phường Đồng Phú cần hoàn thành các tiêu chí sau: về xây dựng Đảng, hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 80-85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 3,5 đến 4%.

Phường phấn đấu duy trì cơ cấu kinh tế ổn định theo hướng tăng trưởng về dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; giá trị dịch vụ, thương mại tăng bình quân 19-20%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng 15-16%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1-1,5 %; thu ngân sách tăng bình quân 18-19%.

Về văn hóa-xã hội, hàng năm có 92-97% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90-95% tổ dân phố văn hóa; giữ vững chuẩn quốc gia về y tế, giáo dục; giải quyết việc làm hàng năm cho từ 500- 550 lao động; thu nhập bình quân đầu người khoảng từ 3.300 - 3.800 USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,3%.

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng lòng dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đồng Phú lần thứ XIX là một dấu mốc quan trọng quyết định đến sự phát triển của phường trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo; nhằm xây dựng phường Đồng Phú vững mạnh, đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hà Công Quang, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND phường