.

Phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao trách nhiệm chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ của báo chí tỉnh nhà

Thứ Sáu, 19/06/2015, 21:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Cách đây 90 năm, ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên, tờ báo cách mạng đầu tiên ở nước ta chính thức ra đời, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 90 năm qua, kể từ ngày ra số báo đầu tiên, báo chí nước ta không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp tích cực, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Hòa trong dòng chảy 90 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, năm 1930, chi bộ Đảng Nhà lao Đồng Hới đã bí mật phát hành tờ báo “Con Đường Sáng”, đây được coi là tờ báo cách mạng đầu tiên của tỉnh.

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tỉnh bộ Việt Minh Quảng Bình đã cho ra đời tờ báo “Liên Minh”, đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của báo chí cách mạng Quảng Bình, trở thành vũ khí đấu tranh sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng ở tỉnh ta. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Báo chí Quảng Bình luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tích cực triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, thực sự là công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, kiến thiết, xây dựng và đổi mới quê hương.

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, báo chí tỉnh ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và vươn lên, phát triển cả về số lượng và chất lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao với đầy đủ loại hình báo chí truyền thống và hiện đại, khẳng định là một kênh thông tin quan trọng góp phần giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Đội ngũ những người làm báo ngày càng trưởng thành, hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác, được đào tạo cơ bản và được tiếp cận các phương tiện làm báo hiện đại, luôn nêu cao lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, miệt mài lao động sáng tạo, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước. Nhiều tác phẩm báo chí của tỉnh có chất lượng cao và tạo hiệu quả xã hội tốt đã đạt giải cao ở Giải Báo chí quốc gia và Liên hoan Truyền hình toàn quốc, thể hiện bước trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà.

Báo chí Quảng Bình đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đưa tin nhanh nhạy, phản ánh phong phú, đa chiều các diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội ở trong tỉnh, trong nước và quốc tế, tích cực tuyên truyền, cổ vũ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, biểu dương gương người tốt, việc tốt, góp phần cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, báo chí tỉnh nhà còn tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội tỉnh nhà; đồng thời, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Bình với bạn bè trong nước và quốc tế; nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Quảng Bình. Báo chí tỉnh nhà đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đã có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn trong thời gian qua.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, hoạt động báo chí tỉnh ta vẫn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm. Đó là: Một số phóng viên, biên tập viên còn hạn chế về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, thiếu sâu sát, gần gũi thực tế cuộc sống của các tầng lớp nhân dân. Một số tác phẩm báo chí thông tin thiếu tầm nhìn bao quát và chiều sâu tư tưởng, thiếu tính khách quan, trung thực và chuẩn xác. Chưa có nhiều tác phẩm tuyên truyền giới thiệu những nhân tố tích cực, những cách làm hay đưa lại hiệu quả, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ người làm báo chưa thật tích cực... Những hạn chế nói trên các cơ quan báo chí cần tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra giải pháp khắc phục một cách có kết quả trong thời gian tới.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tư tưởng - văn hóa nói chung, báo chí nói riêng những trọng trách hết sức vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (khoá XI) về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020 đặc biệt nhấn mạnh Báo chí phải góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để phát huy tốt vai trò, sức mạnh to lớn của báo chí trong giai đoạn mới, báo chí tỉnh ta cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức của người làm báo.

Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời cũng là việc làm thường xuyên của báo chí tỉnh nhà nhằm xây dựng một nền báo chí trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu đặt ra là xây dựng đội ngũ người làm báo có “tâm”, có “tầm”, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Thứ hai, cần quán triệt quan điểm phát triển báo chí theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Các cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; tuyên truyền quảng bá tiềm năng, lợi thế của mảnh đất và con người Quảng Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế; phản ánh sâu sắc các phong trào thi đua yêu nước, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ, động viên kịp thời những gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia tích cực và có hiệu quả vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không để các nhóm lợi ích chi phối báo chí; phê phán những tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái, đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng thù địch của các thế lực phản động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Báo chí phải là nơi đoàn kết, tập hợp quần chúng, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thứ ba, các cơ quan báo chí cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng nội dung thông tin tuyên truyền sát hợp; động viên, phát huy được nội lực, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí có giá trị.

Cần tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ làm báo hiện đại, sớm có kế hoạch đầu tư nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật để đi tắt, đón đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, đặc biệt là lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Chú trọng triển khai, thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, xuất bản tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 đã được phê duyệt.

Cần xây dựng các cơ quan báo chí đoàn kết, vững mạnh, trở thành nơi tập hợp, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí để tập hợp được đông đảo hội viên, từng bước tạo cho báo chí Quảng Bình có một diện mạo mới, có bản sắc riêng và có vị thế xứng đáng trong báo chí ở khu vực miền Trung và cả nước.

Thứ tư, các cơ quan báo chí cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về quan điểm của Đảng ta đối với báo chí, đặc biệt là những tư tưởng chỉ đạo đối với báo chí được Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) đã khẳng định; chú trọng phát triển đi đôi với tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo chí đối với đời sống xã hội theo hướng bảo đảm cả về số lượng, chất lượng nội dung, công nghệ, sự hợp lý về loại hình báo chí, trong đó, có sự cân đối, hài hòa giữa báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử nhằm đáp ứng tốt nhất, đạt hiệu suất cao nhất, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới.

Báo chí cần hiểu rõ nhiệm vụ của mình là phải làm cho công chúng noi theo được cái tốt, cái thiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa và đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái tiêu cực; phải làm sao để toàn bộ nội dung thông tin trên báo chí địa phương mang tính thời sự, tính chiến đấu, tính phát hiện, tính sáng tạo, sự phong phú, đa dạng và có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với công chúng. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng của thông tin trên báo chí, đồng nghĩa với việc làm cho báo chí của tỉnh vững vàng hơn, sắc sảo hơn, hay hơn trong cập nhật, phân tích, bình luận, nhận định, hướng dẫn nhận thức và dư luận xã hội trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm, có tác động nhiều chiều hiện nay.

Thứ năm, tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đại hội Đảng. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh theo định hướng của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm; đẩy mạnh tuyên truyền việc cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo và chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Báo chí cách mạng của chúng ta có truyền thống vẻ vang và rất đáng tự hào, ngày nay đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tin chắc rằng báo chí Quảng Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu có nhiều đóng góp quan trọng hơn, to lớn hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

Lương Ngọc Bính,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh