.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chủ Nhật, 21/06/2015, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-6, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 660/KH-UBND về đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở về Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí. Tập trung tăng cường tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, trang thông tin điện tử; qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực tiếp; thông tin cổ động trực quan và xuất bản ấn phẩm, tài liệu, bản tin…

Hình thức tuyên truyền cụ thể, sinh động tại các thời điểm trước, trong và sau Đại hội; nêu bật tinh thần, ý nghĩa của Đại hội, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền: khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xu thế phát triển, hội nhập; 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh, điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thành tựu của ngành, các lĩnh vực trong 5 năm qua; những thuận lợi, thách thức, khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua gần 30 năm đổi mới.

Những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong từng lĩnh vực, từng ngành; những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phê phán, bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, xuyên tạc, phủ định Cương lĩnh, đường lối của Đảng; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết…để đảm bảo Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công.

Thời gian thực hiện đẩy mạnh việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 4 đợt: đợt 1, từ nay cho đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và tương đương (tháng 8-2015); đợt 2, từ tháng 8-2015 đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (tháng 10-2015); đợt 3, sau đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đợt 4, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XII của Đảng.

T.M.Văn