.

Đảng bộ Công an Quảng Bình: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh

Thứ Sáu, 12/06/2015, 14:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ Công an Quảng Bình luôn được đánh giá là đảng bộ có truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Nhất là trong những năm gần đây, các tổ chức đảng và mỗi đảng viên trong đảng bộ luôn làm tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp ủy đảng của đảng bộ quan tâm, chú trọng thực hiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

>> Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 17, khoá XIX.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 17, khoá XIX.

Các năm trong nhiệm kỳ, qua phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng có 100% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; có 17 lượt đảng bộ, chi bộ cơ sở được Thường vụ Tỉnh ủy công nhận TCCS đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; bình quân hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

Để đạt được những kết quả đó, có một phần đóng góp không nhỏ của công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở, UBKT hai cấp căn cứ quy định Điều lệ Đảng, nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, từng năm và hàng năm có rà soát bổ sung và điều chỉnh.

Nội dung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những điều đảng viên không được làm.

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; bảo đảm  minh bạch, chính xác, kịp thời. Trong 5 năm (2010-2015) cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra đối với 51 tổ chức đảng và 147 đảng viên; trong đó, có 56 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng và 207 đảng viên; trong đó, có 60 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ngoài ra, các cấp ủy đảng đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhất là trên lĩnh vực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức đảng và đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm có thể xảy ra.

UBKT hai cấp của Đảng bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều 32 Điều lệ Đảng. Đã tiến hành kiểm tra 6 đảng viên và 3 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 1 đảng viên và 1 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra 19 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 5 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 48 tổ chức đảng về việc thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 9 tổ chức so với nhiệm kỳ trước). Tiến hành giám sát 38 đảng viên và 12 tổ chức đảng; qua giám sát chưa phát hiện trường hợp nào có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liền (2012-2014), UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy tặng bằng khen và giấy khen.

Nhằm động viên, khích lệ các tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Quy định khen thưởng đối với các TCCS đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Khi tổng kết công tác hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy giao cho UBKT Đảng ủy tiến hành thẩm định kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị theo chương trình đã xây dựng từ đầu năm, thông qua hồ sơ công tác kiểm tra, giám sát; qua theo dõi tình hình tổ chức đảng; qua việc tự chấm điểm của các tổ chức đảng...

Có thể khẳng định việc tổ chức thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng là một trong những phương pháp, cách làm mới, hiệu quả và là một trong số ít các đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện được cách làm này. Và đây là phương pháp tích cực, hiệu quả được cấp ủy cơ sở đánh giá cao và ủy ban kiểm tra cấp trên ghi nhận.

5 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần ngăn ngừa, hạn chế sai phạm, giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn kỷ luật của Đảng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê Xuân Thắng
(Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy)