.

Đảng bộ Sở Y tế quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Thứ Sáu, 12/09/2014, 11:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế.

 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được quán triệt: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; một số chủ trương về xây dựng Đảng và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua đợt học tập này, sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức và nắm vững mục tiêu, quan điểm, các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở đó, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác được giao như: xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của người cán bộ y tế với phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”…

Trong phần triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, hội nghị còn quán triệt nội dung về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới cần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; lựa chọn và giới thiệu những đảng viên là nhân tố mới, người có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn của cấp ủy viên theo quy định của Đảng.

Bế mạc hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế, đề nghị cán bộ, đảng viên các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Thành Trung