Công điện về việc đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia

Cập nhật lúc 09:20, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 16-6, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, điện các sở: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Trường đại học Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung công điện như sau:

Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình và căn cứ các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28-4-2017 của UBND tỉnh, Công điện số 385/CĐ-BGDĐT ngày 8-6-2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rà soát kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc các công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các nội dung liên quan khác... bảo đảm cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc tổng thể các công tác chuẩn bị cho kỳ thi, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2017 tỉnh những vấn đề nảy sinh để chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.


 

,
.
.
.