.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP cấp nước Quảng Bình

Thứ Bảy, 22/04/2017, 21:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Công ty CP cấp nước Quảng Bình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình.
Đại hội cổ đông của Công ty CP cấp nước Quảng Bình.

Năm 2016, với nỗ lực của cán bộ, công nhân viên và người lao động, Công ty CP cấp nước Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể: tổng doanh thu đạt trên 64 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 753 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế gần 3,1 tỷ đồng...

Tại đại hội, sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, các cổ đông và đại diện cổ đông đã thảo luận về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

Đại hội cũng đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, đồng thời biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

                                                                                                                                                                               Hiền Phương