.

BHXH tỉnh-Sở Y tế: Phối hợp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Thứ Ba, 01/07/2014, 16:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Kể từ ngày 1-7-2009, sau 5 năm triển khai thực hiện, Luật Bảo hiểm y tế đã từng bước đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến chính sách BHYT, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp trong lựa chọn chính sách tài chính y tế thông qua bảo hiểm y tế.

>> Kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta

Ở tỉnh ta, từ khi Luật BHYT được triển khai cho đến nay, số người tham gia BHYT đã tăng nhanh. Năm 2013, cả tỉnh đã có 604.603 người tham gia, tăng 81.304 người so với năm 2009, tỷ lệ bao phủ khoảng 70% dân số tỉnh. Người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ ở tất cả các tuyến y tế theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bệnh tật. Chất lượng của các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được bảo đảm do mở rộng phạm vi thanh toán, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội (người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em...).

Để thực hiện tốt và đưa Luật BHYT đi vào đời sống của nhân dân thì công tác phối hợp liên ngành giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế là một trong những yếu tố rất quan trọng. Thực hiện Quyết định số 5205/QĐ-BYT ngày 30-12-2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, trong năm 2009, lãnh đạo hai ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế đã chủ động chỉ đạo và triển khai xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp hoạt động trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế như sau: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; phối hợp triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho lãnh đạo các bệnh viện thuộc Sở, phòng y tế, trung tâm y tế dự phòng huyện và một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn; thành lập tổ công tác khảo sát đánh giá việc phối hợp triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn 7 huyện, thành phố để phối hợp với UBND huyện nắm bắt và chỉ đạo kịp thời trên địa bàn mỗi huyện ngay trong tháng đầu thực hiện luật... Hàng quý, Sở Y tế chủ trì tổ chức và BHXH tỉnh tham dự  các hội nghị về công tác KCB nhằm đánh giá tình hình công tác KCB trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh tại các cơ sở KCB BHYT, bảo đảm tốt quyền lợi cho người bệnh BHYT; phối hợp trong việc giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán BHYT theo quy định của các cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh.

Dự báo, điều chỉnh chi phí KCB BHYT hàng quý để giúp cho việc quản lý quỹ KCB BHYT ngày càng tốt hơn; phối hợp trong đấu thầu mua thuốc từ nguồn quỹ BHYT theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Nghiên cứu để điều chỉnh quy định chuyển tuyến điều trị tạo thuận lợi cho người bệnh, nhất là khu vực giáp ranh. Quy hoạch nơi đăng ký KCB ban đầu cho người có BHYT trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm thẻ tuyến trên để nâng cao chất lượng KCB, giảm chuyển KCB ngoài tỉnh, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Phối hợp kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHYT tại các cơ sở KCB BHYT. Hàng năm, vào cuối quý IV, liên ngành Sở Y tế - BHXH tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện của quy chế phối hợp hoạt động trong một năm và chỉ ra những nội dung đã thực hiện tốt, những nội dung còn hạn chế và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách BHYT. Từ đó, liên ngành thống nhất bổ sung đưa vào quy chế phối hợp hoạt động của năm sau.  

Sau 5 năm bám sát và thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong quy chế phối hợp hoạt động hàng năm, liên ngành BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh đã kịp thời nắm bắt những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện KCB BHYT, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác KCB BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT. BHXH, bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT bảo đảm kịp thời KCB cho người có BHYT ngay từ đầu năm.

Năm 2010, đã có 9/13 (69%) cơ sở KCB có thẻ đăng ký KCB ban đầu thực hiện thanh toán theo định suất, năm 2011 có 13/13 cơ sở KCB (100%) thực hiện thanh toán theo định suất; năm 2012 có 12/12 cơ sở KCB (100%) thực hiện thanh toán theo định suất; năm 2013 có 10/10 cơ sở KCB (100%) thực hiện thanh toán theo định suất; năm 2014 có có 10/10 cơ sở KCB (100%) thực hiện thanh toán theo định suất.

Về cân đối quỹ KCB BHYT qua các năm như sau:  năm 2009, cân đối quỹ BHYT âm 22,6 tỷ; năm 2010 cân đối dương 37,9 tỷ; năm 2011 cân đối dương 23,2 tỷ; năm 2012 cân đối dương 41,3 tỷ đồng; năm 2013 cân đối dương 48,9 tỷ. Đối với việc thanh toán chi phí vượt trần tuyến 2, vượt quỹ KCB tại một số cơ sở KCB BHYT, BHXH tỉnh phối hợp mời Sở Y tế cùng tham gia thẩm định chi phí vượt trần, vượt quỹ để thực hiện việc thanh toán kịp thời và theo đúng quy định của các cấp có thẩm quyền.

Trong năm 2012, 2013, liên ngành đã tích cực chủ động phối hợp trong việc xây dựng giá viện phí mới theo Thông tư số 04, kết quả giá các dịch vụ kỹ thuật được UBND tỉnh phê duyệt ở mức 72% giá tối đa của Thông tư số 04. Hàng năm, BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế thực hiện kiểm tra liên ngành công tác KCB BHYT tại các cơ sở KCB BHYT.

Qua các đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã chấn chỉnh kịp thời những sai sót về quy chế chuyên môn, công tác quản lý và thanh toán KCB BHYT và thu hồi chi phí KCB BHYT chi sai quy định; năm 2011, kiểm tra tại 04 cơ sở KCB và thu hồi chi phí KCB BHYT sai quy định là 1.083.814.627 đồng; năm 2012, kiểm tra tại 04 cơ sở KCB BHYT và thu hồi số tiền chi sai quy định là 630.614.862 đồng; năm 2013, kiểm tra tại 04 cơ sở và thu hồi số tiền chi sai quy định là 1.280.786.373 đồng.

Về công tác đấu thầu thuốc, năm 2013, BHXH tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ trong việc đấu thầu mua thuốc từ nguồn quỹ BHYT theo quy định của Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC. Trong năm 2013, riêng việc thực hiện đấu thầu thuốc theo quy định mới đã giảm được chi phí thuốc khoảng 18 tỷ đồng đối với người bệnh BHYT và cơ sở KCB nói riêng và quỹ BHYT toàn tỉnh nói chung so với năm 2012. Hai ngành đã từng bước quy hoạch lại nơi đăng ký KCB ban đầu, đưa KCB ban đầu về tại cơ sở, 100% trạm y tế thực hiện KCB BHYT; giảm tải và nâng cao chất lượng KCB ở bệnh viện tuyến trên.

Trong năm 2013, hai ngành phối hợp xây dựng lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành thực hiện. Các cơ sở KCB cũng đã phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan BHXH thực hiện tốt quy trình giám định và giải quyết thắc mắc của người bệnh khi đi KCB BHYT.

Đinh Thái Quang
 (Trưởng phòng GĐ BHYT BHXH tỉnh)