.

Quảng Trạch có 12/18 xã đạt tiêu chí văn hóa

Thứ Ba, 14/03/2017, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua huyện Quảng Trạch đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Đến nay, toàn huyện có 78/103 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm tỷ lệ 75,7%; gần 22.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 74%; 12/18 xã đạt tiêu chí văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 67%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, tình làng nghĩa xóm được gắn chặt.

Minh Ánh
(Đài TT - TH Quảng Trạch)