.

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016

Thứ Hai, 25/07/2016, 17:11 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 25-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
6 tháng đầu năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các ngành trong khối báo chí, văn học-nghệ thuật, khoa giáo đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra.
 
Đặc biệt, đã chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Đồng thời, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.
 
Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo, công tác nghiên cứu và biên soạn lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm. Tích cực tham mưu cấp ủy tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Hoạt động công tác Tuyên giáo được triển khai khá đồng bộ trên các lĩnh vực, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng thường xuyên, chất lượng có mặt chưa cao, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa...; một số cấp ủy đảng chưa nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội; công tác đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực phản động, thù địch còn hạn chế, tính thuyết phục chưa cao; sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chưa thường xuyên, chặt chẽ.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2016, đó là: định hướng tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đi vào cuộc sống; đẩy mạnh tuyên truyền các dự án đã có chủ trương đầu tư của tỉnh, nhất là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC ở xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh); triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
 
Hương Trà