.

Hội nghị điển hình tiên tiến và "Dân vận khéo" thị xã Ba Đồn giai đoạn 2011-2015

Thứ Tư, 29/07/2015, 18:49 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-7, UBND thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.
Đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thị xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị, tạo động lực mạnh mẽ, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, khả năng sáng tạo để dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra.

Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực kinh tế đã được phát triển mạnh mẽ, tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng”, "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động".

Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan văn hoá... phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua như: “Quyết thắng”, “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Vì An ninh Tổ quốc”, “xây dựng nền quốc phòng toàn dân”... đã được kế thừa và phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và sinh động. Riêng với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhờ làm tốt phong trào "Dân vận khéo" nên đến nay thị xã đã có xã Quảng Hòa hoàn thành 19/19 tiêu chí, Quảng Tiên hoàn thành 17/19 tiêu chí, Quảng Tân 13/19 tiêu chí, Quảng Hải 12/19 tiêu chí, Quảng Văn 11/19 tiêu chí, Quảng Trung 10/19 tiêu chí...

Cùng với các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng từ thị xã đến từng cơ sở, thôn xóm, khu phố được phát huy tích cực hơn. Đặc biệt, qua thực hiện thi đua "Dân vận khéo", nhiều khu dân cư trước đây luôn gặp khó khăn, hiệu quả thấp nay đã vươn lên đạt trong sạch vững mạnh,  đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã phát biểu tham luận, chia sẻ những cách làm hay và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”.

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015, toàn thị xã đã có 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 16 tập thể và 19 cá nhân được UBND thị xã tặng giấy khen và 30 tập thể, 69 cá nhân được UBND thị xã công nhận điển hình tiên tiến.

Hiền Chi